Προεδρικό διάταγμα 23/10/1928 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την θεώρηση των σχεδίων εν των κατά το άρθρο 3 αντιτύπων επιστρέφεται μετά της εκδοθείσης αδείας εις τον αιτήσαντα ταύτη, το δε επί χονδρού χάρτου πρωτότυπο κατατίθεται εις τα αρχεία της επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσίας, υποχρεωμένης να τηρεί ευρετήρια των σχεδίων τούτων εμφαίνοντα συν τοις άλλοις τα κυριότερα χαρακτηριστικά εκάστης οικοδομής δια την ανέγερση προσθήκη ή επισκευή της οποίας παρεσχέθη η άδεια, το σημείο μέχρις ου ανεγέρθη αυτή, τις τυχόν γενόμενες κατά την εκτέλεσιν μεταβολές εις τα αρχικά σχέδια ή τις αναφυείσας ανωμαλίας και πάσαν ετέρα σχετική παρατήρηση εξ ης δύνανται να προκύψει η εν γένει ποιότης του εκτελεσθέντος ή επισκευασθέντος έργου.

 
Βάσει των ανωτέρω τηρουμένων στοιχείων η επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσία καταρτίζει και υποβάλλει εις το υπουργείον ιδιαιτέρως δι' εκάστην πόλιν, κώμη ή συνοικισμό πίνακας περιλαμβάνοντος τον αριθμόν των καθ' έκαστον έτος ανεγειρομένων νέων οικοδομών, προσθηκών και επισκευών, ειδικώς και γενικώς, την επιφάνεια των οικοπέδων, το είδος των οικοδομών, τον αριθμόν των οροφών, τον όγκον των οικοπέδων και την αξίαν αυτών, ως και παν έτερον χρήσιμο στοιχείον, προς τήρηση στατιστικής της οικοδομικής του Κράτους κινήσεως. Ο τύπος των ως άνω πινάκων κανονίζεται εκάστοτε δι' αποφάσεως του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το από [ΒΔ] 22-10-1969 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 205/Δ/1969).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.