Προεδρικό διάταγμα 265/03

ΠΔ 265/2003: Τροποποίηση προεδρικού διατάγματος 110/2001 Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 101/Α/2003)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 265/2003: Τροποποίηση προεδρικού διατάγματος 110/2001 Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 101/Α/2001), (ΦΕΚ 237/Α/2003), 14-10-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 20 του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

β) Των άρθρων 77, 79, 84 και 169 του νόμου 2683/1999 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 19/Α/1999).

 

γ) Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παράγραφος 2)α, του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

2. Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773/15-07-2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Νίκο Μπίστη (ΦΕΚ 985/Β/2003).

 

3. Την 1065956/863/Α0006/15-07-2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 985/Β/2003).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αιγαίου, ποσού 18.400 € περίπου η οποία για το τρέχον έτος ανέρχεται στο ποσό των 27.600 € περίπου συμπεριλαμβανομένης και της εφάπαξ δαπάνης. Η δαπάνη του τρέχοντος έτους θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αιγαίου (Ε.Φ. 27 110) και τους ΚΑΕ 1711, 1713, 1723, 1725, 1699, 0813, 0831, 0832, 0824, 0823 και 0899.

 

Οι δαπάνες των επόμενων ετών θα αντιμετωπίζονται με την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στον Ε.Φ. 27 110.

 

5. Την 360/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Αιγαίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σύσταση οργανικών Μονάδων

Άρθρο 2: Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 08-10-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.