Προεδρικό διάταγμα 26/1/91 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μεταβιβάζουμε στο Δήμο Μεγαρέων και για την περιφέρειά του, η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων της πολεοδομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που αναφέρεται στο στο άρθρο 27 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και στις διατάξεις του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος της 03-09-1983 Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών (ΦΕΚ 394/Δ/1983) και ειδικότερα:

 

α) Έκδοσης οικοδομικών αδειών (άρθρο 22 του νόμου 1577/1985)

 

β) Εφαρμογή της διαδικασίας χαρακτηρισμού και κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών, επιβολής προστίμου, ειδικής εισφοράς και κάθε άλλης σχετικής ενέργειας, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του νόμου 1337/1983 και τις διατάξεις των 05-07-1983 προεδρικού διατάγματος Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφιση νέων αυθαιρέτων κατασκευών και ρύθμιση συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 291/Δ/1983) και των από 03-09-1983 Τρόπος και διαδικασία εκτίμησης της αξίας των αυθαιρέτων κατασκευών και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών και από 03-09-1983 προσδιορισμός της Ειδικής Εισφοράς Αυθαιρέτου και σχετικές διαδικασίες προεδρικών διαταγμάτων (ΦΕΚ 393/Δ/1983) όπως ισχύουν.

 

γ) Επιβολής των διοικητικών ποινών προστίμου.

 

δ) Εφαρμογής της διαδικασίας διατήρησης ή κατεδάφισης κτισμάτων ή κατασκευών σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 7 και 8 του άρθρου 8 και της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση Πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Οι κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις β, γ και δ αρμοδιότητες είναι δυνατόν ν' ασκηθούν παράλληλα και από την κατά τις οικείες διατάξεις αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, εάν η κατά τα ανωτέρω δημοτική Υπηρεσία παραλείψει την άσκηση αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο υπηρεσίες επιληφθούν της υποθέσεως, κατά την ενάσκηση της ως άνω αρμοδιότητας, την ίδια ημέρα κατισχύει η πράξη της Πολεοδομικής Υπηρεσίας τεκμαιρόμενης παραλείψεως της δημοτικής υπηρεσίας να αποφανθεί.

 

Η σχετική πράξη της Πολεοδομικής Υπηρεσίας κοινοποιείται πάντοτε στην κατά τα ανωτέρω αρμόδια δημοτική υπηρεσία η οποία υποχρεούται ν' απέχει από κάθε περαιτέρω ενέργεια για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.