Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Πρακτικές Ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 10 του νόμου 3448/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 4305/2014 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του νόμου 4305/2014

 

1. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τηρείται Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου το οποίο είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο http://www.data.gov.gr/. Στο Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου αναρτώνται τα σύνολα των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δημοσίου που είναι διαθέσιμα σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ταξινομημένα σε Διαρθρωμένα Σύνολα Δεδομένων (datasets) ή σύνδεσμοι προς τους δικτυακούς τόπους των φορέων, όπου αυτά τηρούνται. Στις περιπτώσεις που τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο ή όταν ο φορέας διαθέτει τα δεδομένα με όρους ή άδειες, σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 του παρόντος, στο Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου γίνεται σχετική καταχώριση.

 

2. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος προβαίνει στην καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του, ανά κατηγορίες, προς τον σκοπό ανοικτής τους διάθεσης.

 

3. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της προηγούμενης παραγράφου κάθε φορέας εκδίδει απόφαση, στην οποία περιγράφονται:

 

α) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει ο φορέας,

β) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας,

γ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος,

δ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση.

 

Η απόφαση αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια κατά τον νόμου 3861/2010, στον διαδικτυακό τόπο http://www.data.gov.gr/ και στην ιστοσελίδα του φορέα και κοινοποιείται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

4. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επικαιροποιούν τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους αμελλητί, μόλις επέλθει ορισμένη μεταβολή, και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση. Η έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ετησίως με επικαιροποιημένα στοιχεία.

 

5. Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου από τους δημόσιους φορείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

 

6. Για την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την παράγραφο 2, την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανοικτής διάθεσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, καθώς και την επικοινωνία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αρμόδιες είναι οι ομάδες διοίκησης έργου του Προγράμματος Διαύγεια, οι οποίες συγκροτήθηκαν δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3861/2010. Οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν να ενισχύσουν τις ομάδες του προηγούμενου εδαφίου με επιπλέον προσωπικό, ειδικά για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

 

7. Η αρχική καταγραφή και αξιολόγηση κατά την παράγραφο 2 των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των δημόσιων φορέων γίνεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου 4305/2014.

 

8. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου 4305/2014 η έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3, γίνεται εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της καταγραφής κατά την προηγούμενη παράγραφο.

 

9. Οι προθεσμίες των παραγράφων 7 και 8 ορίζονται σε δώδεκα και έξι μήνες, αντίστοιχα: α) για τις βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία και β) κάθε άλλη περίπτωση που αφορά σε πολιτιστικούς πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων.

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορούν να μεταβάλλονται οι προθεσμίες των παραγράφων 7, 8 και 9.

 

11. Αν η προθεσμία των παραγράφων 7, 8 και 9 παρέλθει άπρακτη, τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου διατίθενται ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.