Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Απαγόρευση αποκλειστικών ρυθμίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 12 του νόμου 3448/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του νόμου 3613/2007 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4305/2014

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, συμβάσεις ή άλλες ρυθμίσεις μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα που κατέχουν τα έγγραφα και τρίτων δεν θεμελιώνουν αποκλειστικά δικαιώματα και δεν εμποδίζουν την περαιτέρω χρήση των εγγράφων αυτών.

 

2. Στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται δυνατότητα χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων για την παροχή υπηρεσίας δημόσιου συμφέροντος, η βασιμότητα του λόγου για τη χορήγηση αυτή υποβάλλεται σε τακτική επανεξέταση και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον κάθε τριετία. Συμβατικές ή άλλες ρυθμίσεις που προβλέπουν μετά την 31-12-2003 αποκλειστικά δικαιώματα, δημοσιοποιούνται. Η παράγραφος αυτή δεν έχει εφαρμογή στην ψηφιοποίηση των πολιτιστικών πόρων.

 

3. Στις περιπτώσεις που ένα αποκλειστικό δικαίωμα αφορά την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, η περίοδος αποκλειστικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα έτη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις οικείες συμβάσεις. Εφόσον η περίοδος αυτή υπερβαίνει τα δέκα έτη, η διάρκεια του αποκλειστικού δικαιώματος υπόκειται σε επανεξέταση κατά το ενδέκατο έτος και, τουλάχιστον, κάθε επτά έτη, εν συνεχεία. Οι συμφωνίες περί παροχής αποκλειστικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο τηρούν την αρχή της διαφάνειας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α/1994), και αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο http://www.data.gov.gr/ και στην ιστοσελίδα του φορέα. Σε περίπτωση αποκλειστικού δικαιώματος αναφερόμενου στο πρώτο εδάφιο, σχετικά με την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, παρέχεται στον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα τουλάχιστον ένα δωρεάν αντίγραφο των ψηφιοποιημένων πολιτιστικών πόρων ως μέρος της εν λόγω συμφωνίας. Το αντίγραφο αυτό διατίθεται για περαιτέρω χρήση στο τέλος της περιόδου αποκλειστικότητας.

 

4. Αποκλειστικές συμφωνίες οι οποίες υφίστανται στις 17-07-2013 και δεν εμπίπτουν σε εξαίρεση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, παύουν να ισχύουν στο τέλος της σύμβασης ή, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο στις 18-07-2043.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.