Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 96

Άρθρο 96: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 139 του νόμου 4281/2014

 

1. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) το οποίο αποτελεί μέρος του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) έχει ως σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις τις οποίες συνάπτουν αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς και κεντρικές αρχές προμηθειών του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014), ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας και διαδικασίας ανάθεσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του καθ' ύλην συναρμόδιου Υπουργού μπορούν να ορίζονται ειδικότερα οι συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 

2. Η λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997) και του άρθρου 22 του νόμου 4281/2014. Η πρόσβαση στα στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των κρατικών απορρήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και του εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις.

 

3. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς και τις κεντρικές αρχές προμηθειών ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για όλες τις δημόσιες συμβάσεις:

 

α) το πρωτογενές αίτημα,

β) το εγκεκριμένο αίτημα, ήτοι ανάληψη υποχρέωσης ή / και δέσμευση πίστωσης,

γ) οι προκηρύξεις, σύμφωνα με το άρθρο 152 του νόμου 4281/2014, και η διακήρυξη με τα παραρτήματά της,

δ) η απόφαση ανάθεσης ή κατακύρωσης,

ε) η σύμβαση,

στ) κάθε εντολή πληρωμής και

ζ) το αποδεικτικό κάθε πληρωμής.

 

Η καταχώριση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία:

 

(1) το όνομα του φορέα,

(2) τον αριθμό φορολογικού μητρώου του,

(3) το είδος της σύμβασης, ήτοι προμήθεια, υπηρεσία ή έργο,

(4) τον προϋπολογισμό,

(5) τον Αριθμό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010),

(6) την αξία της σύμβασης,

(7) την ιθαγένεια - εθνικότητα του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση,

(8) τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και, σε περίπτωση ανάθεσης με διαδικασία διαπραγμάτευσης, αναφορά στη νομική βάση των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(9) τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν,

(10) τον κωδικό των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary - CPV) και

(11) τη γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS) του δημόσιου φορέα.

 

Τα παραπάνω στοιχεία δεν καταχωρίζονται πρωτογενώς στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αλλά αντλούνται αυτόματα από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

 

Η μη καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων των στοιχείων της παραπάνω περίπτωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που εξέδωσε την πράξη ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την καταχώριση. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 5.

 

4. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία της παραγράφου 3 καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται από την υπουργική απόφαση της παραγράφου 5, εφόσον αφορούν τις ένοπλες δυνάμεις, καταχωρίζονται σε εσωτερικό διαβαθμισμένο πληροφοριακό υποσύστημα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανονισμών ασφάλειας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εθνικής Άμυνας, ρυθμίζονται ο τρόπος υποβολής των στοιχείων, η πρόσβαση σε αυτά, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, τον δικτυακό τόπο τήρησής του, τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό, και τα τυχόν επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόμενα στοιχεία, τον χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορούν να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον καθορισμό του τρόπου, του χρόνου και των επιμέρους διαδικασιών καταχώρισης των στοιχείων των εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4013/2011, δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4281/2014.

 

6. Οι πράξεις των περιπτώσεων γ', δ' και ε' της παραγράφου 3 που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ισχύουν από την καταχώρισή τους σε αυτό. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγουν τις σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, ούτε τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις διοικητικές προσφυγές.

 

7. Η έκδοση ξεχωριστών Αριθμών Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) αφορά όλα τα έγγραφα που καταχωρίζονται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Με βάση τους αριθμούς αυτούς συνδέονται οι σχετικές μεταξύ τους αντίστοιχες πράξεις. Η καταχώριση δημόσιων συμβάσεων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και η αναφορά του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου, αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης, με την έννοια ότι η ύπαρξη Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου εξομοιώνεται με δικαιολογητικό που απαιτείται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995). Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που καταχωρίστηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και του κειμένου της πράξης, ισχύει το κείμενο που καταχωρίστηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Με ευθύνη του προσώπου ή του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 152 του νόμου 4281/2014, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων του Δημοσίου.

 

8. Η δημοσίευση της προκήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 152 του νόμου 4281/2014, αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

9. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων αποτελεί το επίσημο εθνικό πληροφοριακό σύστημα για την απευθείας ηλεκτρονική υποβολή προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων (eSenders) στο Tenders Electronic Daily (TED).

 

10. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων διασυνδέεται υποχρεωτικώς και αδιαλείπτως με την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Για τη διασύνδεση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων με άλλα πληροφοριακά συστήματα, ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 136 του νόμου 4281/2014.

 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύνανται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων με την Εθνική Βάση Δεδομένων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση από τις υπηρεσίες του Δημοσίου της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.