Προεδρικό διάταγμα 387/93

ΠΔ 387/1993: Κατάργηση διατάξεων που περιορίζουν την ελεύθερη άσκηση των ρυμουλκικών, λεμβουχικών εργασιών θαλασσίων ταξί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 387/1993: Κατάργηση διατάξεων που περιορίζουν την ελεύθερη άσκηση των ρυμουλκικών, λεμβουχικών εργασιών θαλασσίων ταξί, (ΦΕΚ 165/Α/1993), 27-09-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 15Α του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/2001), που προστέθηκε με το άρθρο 70 παράγραφος 2 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

β) Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Κράτους.

 

γ) Του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2156/1993 (ΦΕΚ 109/Α/1993).

 

2. Την 164/1992 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου παράταση της προθεσμίας του άρθρου 15Α του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 201/Α/1992).

 

3. Την 1907/22-03-1993 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων.

 

4. Την υπ' αριθμόν 408/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 188 του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973) περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 32/1974 (ΦΕΚ 248/Α/1974) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Οι όροι της έκδοσης της ως άνω αδείας, ο κανονισμός ρυμούλκησης, οι περιπτώσεις υποχρεωτικής ρυμούλκησης, τα δικαιώματα ρυμούλκησης εντός λιμένων και όρμων ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται δια Κανονισμού Λιμένος εκδιδομένου υπό της Λιμενικής Αρχής κατά τη διαδικασία του άρθρου 156.}

 

2. Από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του παρόντος:

 

α) Επιτρέπεται, χωρίς περιορισμό, σε όλα τα ρυμουλκά που έχουν την προβλεπόμενη από τους ισχύοντες Κανονισμούς άδεια, η εκτέλεση κατ' επάγγελμα ρυμουλκικών εργασιών λιμένος, καταργουμένων των σχετικών διατάξεων των ισχυόντων Κανονισμών Λιμένων.

 

β) Καταργούνται οι διατάξεις των ισχυόντων Κανονισμών Λιμένων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 156 του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973) περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, οι οποίες:

 

i. Περιορίζουν την άσκηση του λεμβουχικού επαγγέλματος δια του καθορισμού ανωτάτου, κατά λιμένα, αριθμού λαντζών.

 

ii. Καθορίζουν τον ανώτατο αριθμό των χορηγουμένων αδειών θαλασσίων ταξί κατά λιμένα.

 

iii. Απαγορεύουν ή περιορίζουν την απόκτηση λαντζών και θαλασσίων ταξί από νομικά πρόσωπα.

 

3. Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 20-09-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.