Προεδρικό διάταγμα 38/10 - Άρθρο 59b

Άρθρο 59Β: Κεντρική πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω του διαδικτύου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 παράγραφος 46 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

 

1. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α διαθέτει στο διαδίκτυο και επικαιροποιεί τακτικά:

 

α) τον κατάλογο όλων των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών για κάθε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα και των κέντρων υποστήριξης του άρθρου 59Δ του παρόντος διατάγματος,

 

β) τον κατάλογο των επαγγελμάτων για τα οποία διατίθεται ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, τη λειτουργία της ταυτότητας αυτής, περιλαμβανομένων όλων των σχετικών τελών που πρέπει να καταβάλουν οι επαγγελματίες, και τις αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση της ταυτότητας,

 

γ) τον κατάλογο όλων των επαγγελμάτων για τα οποία το κράτος μέλος εφαρμόζει το άρθρο 7 παράγραφος 5, δυνάμει των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων,

 

δ) τον κατάλογο της νομοθετικά ρυθμιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της εκπαίδευσης με ειδική διάρθρωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο γ) σημείο ii),

 

ε) τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 7, 50, 51 και 53 για τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών τελών που πρέπει να καταβληθούν από τους πολίτες και των εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν από τους πολίτες στις αρμόδιες αρχές,

 

στ) τις λεπτομέρειες σχετικά με το πώς ασκείται ένσταση, δυνάμει των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, κατά αποφάσεων των αρμόδιων αρχών που εκδίδονται βάσει του παρόντος.

 

2. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται με τρόπο σαφή και ολοκληρωμένο για τους χρήστες, ότι η πρόσβαση σε αυτές είναι εύκολη από απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα και ότι τηρούνται ενήμερες.

 

3. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α διασφαλίζει ότι όλες οι αιτήσεις πληροφοριών που απευθύνονται στο κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης λαμβάνουν απάντηση το συντομότερο δυνατόν.

 

4. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α λαμβάνει συνοδευτικά m για να ενθαρρύνουν τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης να καθιστούν τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 διαθέσιμες και σε άλλες επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

 

5. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και με την Επιτροπή για την υλοποίηση των παραγράφων 1, 2 και 4.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 41 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 51/2017 (ΦΕΚ 82/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.