Προεδρικό διάταγμα 3/9/83c - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Επιτροπές που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου 1337/1983 συγκροτούνται για κάθε γειτονιά όπως αυτές προσδιορίζονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που δεν υπάρχει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο οι Επιτροπές μπορεί να συγκροτούνται και για ευρύτερη περιοχή μέσα στα διοικητικά όρια ενός Δήμου ή μιας Κοινότητας.

 

2. Για τη συγκρότηση των Επιτροπών ο οικείος Νομάρχης ορίζει έναν υπάλληλο της αρμόδιας, από τη θέση του αυθαιρέτου, πολεοδομικής νομαρχιακής υπηρεσίας με τον αναπληρωτή του, το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ένα εκπρόσωπο της γειτονιάς ή της περιοχής του αυθαιρέτου με τον αναπληρωτή του και το τοπικό ή περιφερειακό τμήμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ένα εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του.

 

Ο Νομάρχης μπορεί να τάξει προθεσμία στους πιο πάνω φορείς για να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους. Ο εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος όπως και ο οριζόμενος από το Νομάρχη υπάλληλος της αρμόδιας πολεοδομικής νομαρχιακής υπηρεσίας μπορεί να είναι οι ίδιοι για τις επιτροπές περισσοτέρων γειτονικών του ίδιου ή και διαφόρων Δήμων ή Κοινοτήτων.

 

3. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη που ορίζει και τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του. Ο πρόεδρος συγκαλεί την επιτροπή και διευθύνει τις συνεδριάσεις.

 

4. Η Επιτροπή συνέρχεται στα γραφεία της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας που της παρέχει και την απαιτουμένη γραμματειακή εξυπηρέτηση. Ο Νομάρχης μπορεί να ορίσει και υπαλλήλους άλλης υπηρεσίας για το σκοπό αυτό ή να ορίσει την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα. Για να επιτελέσει το έργο της η Επιτροπή διενεργεί όλες τις απαιτούμενες κατά την κρίση της αυτοψίες ή επιτροπές εξετάσεις.

 

5. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της ή οι αναπληρωτές τους και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

 

6. Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί μέχρι την αποπεράτωση της κρίσεως των αυθαιρέτων της περιοχής τους για τα οποία θα υποβληθούν εμπρόθεσμα οι δηλώσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983.

 

Αδικαιολόγητη απουσία ενός μέλους σε περισσότερες από τρεις συνεδριάσεις επιτρέπει την αντικατάστασή του και πριν τη λήξη της θητείας. Αντικατάσταση επίσης πριν τη λήξη της θητείας μπορεί να γίνει για τα μέλη που προτείνονται από το Δήμο ή την Κοινότητα και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε περίπτωση δημοτικών εκλογών ή εκλογών των αιρετών οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αντίστοιχα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.