Προεδρικό διάταγμα 3/9/83c - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τα αυθαίρετα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983, για τα οποία δεν θα υποβληθούν εμπρόθεσμα οι σχετικές δηλώσεις επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 18, ως διοικητική ποινή το διπλάσιο του συνολικού ποσού της ειδικής εισφοράς, που θα πλήρωναν αν είχαν δηλωθεί εμπρόθεσμα. Ο διπλασιασμός, εφαρμόζεται για ολόκληρο το αυθαίρετο έστω και αν μόνο μέρος των εργασιών έχει γίνει πριν από την 31-01-1983.

 

2. Η πιο πάνω εισφορά είναι απαιτητή από τη λήξη της προθεσμίας της δήλωσης του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983 και εισπράττεται έντοκα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και επιβάλλεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, ή του νόμιμα από αυτόν εξουσιοδοτούμενου Τμηματάρχη της Υπηρεσίας. Ο τόκος υπολογίζεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του σχετικού τίτλου είσπραξης και συμβεβαιώνεται με το ποσό της πιο πάνω εισφοράς.

 

Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά τον οριστικό χαρακτηρισμό του κτίσματος ως αυθαιρέτου και περιλαμβάνει ανάλυση υπολογισμού της αξίας του αυθαιρέτου κατά το άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος.

 

3. Η πιο πάνω απόφαση κοινοποιείται δια του αρμοδίου Αστυνομικού Τμήματος στον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται να υποβάλλει ένσταση κατά της απόφασης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 10 ημερών από της κοινοποίησής της σ' αυτόν.

 

Η ένσταση, στην οποία αναγράφεται η κατοικία του ενισταμένου καθώς και του τυχόν αντίκλητου του και στην οποία γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις, επιδίδεται απ' ευθείας στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, εάν δε ο ενιστάμενος κατοικεί εκτός της έδρας της μπορεί να την καταθέσει στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας του. Όταν η ένσταση κατατίθεται απ' ευθείας στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, αυτή σημειώνει πάνω στην ένσταση και ανακοινώνει αμέσως στον καταθέτοντα την ημέρα την, ώρα και τον τόπο της συζήτησής της. Όταν η ένσταση περιέρχεται δια της αστυνομικής αρχής στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, αυτή προσδιορίζει αμέσως την ημέρα, την ώρα και τον τόπο συζήτησης και τα γνωστοποιεί στον ενιστάμενο με έγγραφο που επιδίδεται από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, η οποία υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να στείλει το ταχύτερο στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως. Η υποβολή ένστασης αναστέλλει την εκτέλεση της κοινοποιηθείσης απόφασης. Επί των ενστάσεων, αποφαίνεται οριστικά με αιτιολογημένη απόφαση του το αρμόδιο Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Κατά τη συζήτηση της ένστασης μπορεί να παρίσταται για να εκθέσει τις απόψεις του ο υποβάλλων την ένσταση ή ο πληρεξούσιός του.

 

Αυτός αποχωρεί από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου κατά τη λήψη της απόφασης. Το Συμβούλιο μπορεί να αναβάλει μόνο μια φορά τη λήψη απόφασης του για να κάμει τυχόν αυτοψία ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό, ανακοινώνει δε κατά τη συζήτηση αυτή τη νέα ημέρα συζήτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από 15 μέρες και αργότερα από 30.

 

Η επί της ένστασης απόφαση των Συμβουλίων υπογράφεται από τον Πρόεδρός τους και τον εκτελούντα χρέη Γραμματέως τους και κοινοποιείται σε αντίγραφο στον υποβάλλοντα την ένσταση δια της Αστυνομικής Αρχής, η οποία αποστέλλει το αποδεικτικό επίδοσης στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

 

Η απόφαση επιβολής της εισφοράς γίνεται οριστική είτε μετά την έκδοση και κοινοποίηση της τυχόν απορριπτικής απόφασης του αρμοδίου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος επί τυχόν υποβληθείσης ένστασης είτε μετά την άπρακτη παρέλευση της κατά τα παραπάνω τασσομένης προθεσμίας για υποβολή ένστασης.

 

4. Μετά την κατά τα ανωτέρω οριστική υποβολή της εισφοράς, το αντίστοιχο ποσό βεβαιώνεται στο αρμόδιο Ταμείο, εισπράττεται ως Δημόσιο έσοδο και αποδίδεται ολόκληρο στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων.

 

Η κατά τα παραπάνω εισφορά καταβάλλεται σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέσα στον επόμενο μήνα από τη βεβαίωσή της στο Δημόσιο Ταμείο. Σε περίπτωση που η οφειλόμενη εισφορά εξοφληθεί ολόκληρη μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση ποσοστού 10%.

 

5. Αν ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου το κατεδαφίσει οικειοθελώς μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την σχετική ειδοποίησή του από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία και το γνωστοποιήσει πριν από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, τότε η επιβαλλόμενη διπλάσια εισφορά περιορίζεται στο απλό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.