Προεδρικό διάταγμα 3/9/93 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 960/1979 καλούνται με πρόσκληση οι ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα εντός των περιοχών που καθορίζονται με τα εν λόγω προεδρικά διατάγματα να δηλώσουν εάν επιθυμούν να κατασκευάσουν στο ακίνητό τους υπέργειους ή και εν μέρει υπόγειο στεγασμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων άνω των 50 θέσεων. (Ο αριθμός των θέσεων οι οποίες εξασφαλίζονται σε υπόγειο χώρο δεν δύναται να υπερβαίνει το 40% του συνολικού αριθμού θέσεων του κάθε χώρου στάθμευσης).

 

2. Η πρόσκληση γίνεται από την κατά τόπο αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία της Νομαρχίας και δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, μια τοπική, εάν εκδίδεται και μία των Αθηνών. Στην πρόσκληση αναφέρονται ο μέγιστος αριθμός των θέσεων στάθμευσης που μπορούν να δημιουργηθούν στην περιοχή, η προθεσμία εντός της οποίας οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 και μεγαλύτερη των 60 ημερών από την τελευταία δημοσίευση στις εφημερίδες. Η πρόσκληση αναρτάται στο κατάστημα της πολεοδομικής υπηρεσίας, δύναται δε να γίνουν σχετικές ανακοινώσεις από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικά να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσον.

 

3. Οι κατά την παράγραφο 1 δηλώσεις κατατίθενται στην πολεοδομική υπηρεσία εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην πρόσκληση και περιλαμβάνουν:

 

α. πλήρη περιγραφή του ακινήτου κατά θέση, εμβαδόν και διαστάσεις καθώς και εκτίμηση του αριθμού των θέσεων στάθμευσης που μπορούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περιοχή διατάξεις, να ανεγερθούν.

 

β. απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η θέση του ακινήτου.

 

4. Η πολεοδομική υπηρεσία καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο τις δηλώσεις της προηγούμενης παραγράφου. Οι σελίδες του βιβλίου αυτού αριθμούνται και μονογράφονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, ο οποίος υπογράφει στο τέλος του βιβλίου μνημονεύοντας και τις σελίδες αυτού.

 

5. Μετά την πάροδο της κατά την παράγραφο 2 προθεσμίας η Υπηρεσία ελέγχει τις υποβληθείσες δηλώσεις κατ' αρχήν βάσει των στοιχείων που τις συνοδεύουν καθώς και με αυτοψίες των αρμοδίων οργάνων της και προεπιλέγει τις καταλληλότερες θέσεις σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 1. Οι ιδιοκτήτες των προεπιλεγέντων ακινήτων καλούνται να υποβάλλουν εις διπλούν εντός προθεσμίας 90 ημερών:

 

α) Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:5000 όπου σημειώνονται η θέση του ακινήτου και σε ακτίνα τουλάχιστον 300 m πέριξ αυτής, οι υπάρχουσες χρήσεις κτιρίων οι οποίες ως εκ της φύσεώς των συνεπάγονται αυξημένες ανάγκες στάθμευσης της περιοχής.

 

β) Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 ή 1:500 του ακινήτου εκτεινόμενο σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο και στο οποίο σημειώνονται οι είσοδοι - έξοδοι του σταθμού, οι όμορες ιδιοκτησίες με τα υπάρχοντα επ' αυτών κτίρια και λειτουργίες (χρήσεις) αυτών, τα πλάτη των οδών που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο καθώς και οι όροι δόμησης θεωρημένοι από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

 

γ) Σχηματική κάτοψη τυπικού ορόφου και σχηματική τομή του περιγράμματος του υπό ανέγερση κτιρίου υπέργειου ή και εν μέρει υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων, σε κλίμακα 1:200 με υπολογισμό της δυναμικότητας του σταθμού, βάσει των ισχυόντων όρων δόμησης, όπου αναγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του σταθμού (με αυτοεξυπηρέτηση ή με υπαλλήλους).

 

δ) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης προτίθεται να χρησιμοποιήσει μέρος του σ. δόμησης για άλλες χρήσεις (πλην του σταθμού) η πρόθεση αυτή πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση και να φαίνεται στα στοιχεία του εδαφίου γ η επιφάνεια που πρόκειται να διατεθεί στο αυτό ακίνητο για άλλες χρήσεις καθώς και το είδος των χρήσεων αυτών.

 

ε) Την κατά το άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 510/1979 (ΦΕΚ 154/Α/1979) όπως ισχύει, έκθεση ελέγχου τίτλων.

 

στ) Διαφάνεια του κατά το εδάφιο β τοπογραφικού διαγράμματος.

 

ζ) Τυχόν απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας Κυκλοφορίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κατά το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 326/1991, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α - ζ υποβάλλονται με αίτηση που φέρει τις υπογραφές όλων των ιδιοκτητών που εμφανίζονται στην έκθεση ελέγχου τίτλων του εδαφίου ε. Αιτήσεις χωρίς κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

 

6. Σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα το σύνολο των θέσεων στάθμευσης που εξασφαλίζονται κατά τα ανωτέρω εντός των περιοχών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν δύναται να υπερβαίνει το 3% του πληθυσμού του αντίστοιχου Δήμου ή Κοινότητας βάσει της τελευταίας κάθε φορά απογραφής.

 

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία επιλογής των ακινήτων βρεθούν κατάλληλοι χώροι με δυνατό σύνολο θέσεων στάθμευσης μεγαλύτερο του παραπάνω, τηρείται η προτεραιότητα υποβολής των σχετικών δηλώσεων στην Υπηρεσία, όπως αυτές καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο.

 

Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί το σύνολο των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης, η Υπηρεσία προβαίνει εκ νέου σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εφαρμοζόμενης της αυτής ως άνω διαδικασίας.

 

7. Με βάση τα παραπάνω η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση για την έκδοση των αποφάσεων καθορισμού των χώρων στάθμευσης κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του νόμου 960/1979 όπως ισχύει.

 

Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζεται το ποσοστό συντελεστή δόμησης που θα διατεθεί για άλλες χρήσεις, πλην του σταθμού, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή στον απαιτούμενο ως ελάχιστο αριθμό θέσεων στάθμευσης δεν περιλαμβάνονται οι κατά τις διατάξεις του νόμου 960/1979, όπως ισχύει, χώροι στάθμευσης οι αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση των εν λόγω χρήσεων.

 

Με τις ίδιες αποφάσεις δύναται να ορίζεται ο ελάχιστος πέραν των 50 ή και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης για τον κάθε χώρο.

 

Αντίγραφα των στοιχείων του φακέλου του κάθε ακινήτου το οποίο καθορίστηκε κατά τα άνω, ως χώρος στάθμευσης, διαβιβάζονται στην αρμόδια για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία δύναται να εγκρίνει μεταφορά συντελεστή δόμησης - εν όλω ή εν μέρει - και στο ίδιο ακίνητο.

 

8. Ο κατά τα ανωτέρω καθορισμός των χώρων στάθμευσης γίνεται με απόφαση του Νομάρχη εκτός από τις περιπτώσεις καθορισμού χώρων στάθμευσης εντός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης όπου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Σ' αυτή την περίπτωση αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας νοούνται οι Οργανισμοί Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.