Προεδρικό διάταγμα 40/13 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δικηγόρος ή μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που χρησιμοποιεί τη διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια:

 

α. εισάγει στο προαναφερόμενο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Δικηγορικών Συλλόγων το μοναδικό αναγνωριστικό και συνθηματικό που του έχουν χορηγηθεί για αναγνώριση του από το Πληροφοριακό Σύστημα, ώστε να επιβεβαιωθούν στη συνέχεια τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία του,

 

β. επιλέγει το αρμόδιο δικαστήριο,

 

γ. καταχωρίζει τα στοιχεία που του ζητούνται,

 

δ. προσδιορίζει τον προς χρήση του επιθυμητό αριθμό αντιγράφων του δικογράφου που πρόκειται να καταθέσει,

 

ε. επιλέγει την κατηγορία και το είδος του δικογράφου από τους αντίστοιχους πίνακες και συμπληρώνει τα στοιχεία των διαδίκων ή του εντολέα του, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,

 

στ. εάν συντρέχει περίπτωση, πραγματοποιεί την ηλεκτρονική πληρωμή, των εκάστοτε προβλεπομένων τελών, ενσήμων, παραβόλων και εν γένει δαπανημάτων και καταβάλλει τα εκ μέρους του αρμοδίου δικαστηρίου έξοδα αναπαραγωγής σε χαρτί τριών αντιγράφων του δικογράφου. Μετά τη δέσμευση των αντίστοιχων ποσών από τον τραπεζικό λογαριασμό του καταθέτοντος, κατευθύνεται προς την εφαρμογή του δηλωθέντος, κατά την κατάθεση, ως αρμοδίου δικαστηρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

2. Στην εφαρμογή του δικαστηρίου ο δικηγόρος ή το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους συμπληρώνει τα υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία που του ζητούνται και, μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης όλων των αναγκαίων στοιχείων, επισυνάπτει το δικόγραφο σε ηλεκτρονική μορφή το οποίο πρέπει να φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του και το αποστέλλει. Επισυνάπτει επίσης αντίγραφο της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης ή της δικαστικής απόφασης σε ηλεκτρονική μορφή εφόσον υπάρχει στην κατοχή του. Ως προς τη μορφή και τον όγκο των σχετικών αρχείων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος.

 

3. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή από το Πληροφοριακό Σύστημα του δικαστηρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο καταθέτων έχει δηλώσει ή στην ηλεκτρονική θυρίδα που έχει δημιουργηθεί γι' αυτόν στο Πληροφοριακό Σύστημα του δικαστηρίου, του αποδεικτικού καταθέσεως το οποίο πρέπει να φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, καθώς και των αντιγράφων που έχει ζητήσει. Το αποδεικτικό καταθέσεως μνημονεύει, εκτός των στοιχείων που αναφέρονται στις οικείες διατάξεις, την ημερομηνία και την ώρα της κατάθεσης. Ως χρόνος καταθέσεως θεωρείται η ημερομηνία και ώρα της αποστολής του αποδεικτικού καταθέσεως. Τα ρολόγια των εξυπηρετητών που εμπλέκονται στην ηλεκτρονική κατάθεση συγχρονίζονται περιοδικά με εξυπηρετητές ή διαδικτυακές συσκευές που λειτουργούν ως σημείο αναφοράς ώρας.

 

4. Τα δικόγραφα και τα αποδεικτικά κατάθεσης που φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, τα οποία έχουν αποσταλεί σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και εκτυπώνονται από τον δικηγόρο, το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τη γραμματεία του δικαστηρίου, λογίζονται ως επίσημα αντίγραφα του πρωτοτύπου.

 

5. Μέχρι να ρυθμιστεί η ηλεκτρονική καταβολή του υπέρ του Δημοσίου παραβόλου, ο καταθέτων υποχρεούται να το καταβάλει σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.