Προεδρικό διάταγμα 40/13

ΠΔ 40/2013: Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 40/2013: Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, (ΦΕΚ 75/Α/2013), 22-03-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) της παραγράφου 8 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος 18/1989 (ΦΕΚ 8/Α/1989), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/2012),

 

β) της παραγράφου 7 του άρθρου 126 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 2717/1999 (ΦΕΚ 97/Α/1999) Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νόμου 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/2012),

 

γ) της παραγράφου 11 του άρθρου 110 του νόμου 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/2012),

 

δ) του νόμου 3979/2011 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 138/Α/2011),

 

ε) του νόμου [Ν] 2472/1997 Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ 50/Α/1997),

 

στ) του νόμου 3471/2006 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 133/Α/2006),

 

ζ) του προεδρικού διατάγματος 150/2001 Προσαρμογή στην Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές (ΦΕΚ 125/Α/2001).

 

2. Τη με αριθμό οίκοθεν 109092/2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Καταβολή των πόρων όλων των Φορέων κατά την ηλεκτρονική κατάθεση των δικογράφων (ΦΕΚ 134/Β/2012).

 

3. Το γεγονός ότι το διάταγμα αυτό δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

4. Τη με αριθμό Δ 38/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες Δικηγορικών Συλλόγων

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Γραμματείας Δικαστηρίων

Άρθρο 4: Χορήγηση πιστοποιητικών

Άρθρο 5: Ενημέρωση

Άρθρο 6: Έναρξη εφαρμογής της διαδικασίας

Άρθρο 7: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 19-03-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.