Προεδρικό διάταγμα 40/13 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Γραμματείας Δικαστηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γραμματεία των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 δικαστηρίων, στην οποία κατατίθεται ηλεκτρονικά το δικόγραφο, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

 

α. υποδέχεται από το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα των Δικηγορικών Συλλόγων όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που διασφαλίζουν την εγκυρότητα της επιχειρούμενης κατάθεσης,

 

β. υποδέχεται το συνημμένο δικόγραφο,

 

γ. ελέγχει την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή,

 

δ. αποστέλλει τα αντίγραφα που ζητήθηκαν μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης,

 

ε. ενημερώνει το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Δικηγορικών Συλλόγων για την κατάθεση του δικογράφου,

 

στ. παρέχει καθημερινώς τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής κατάθεσης από το Πληροφοριακό Σύστημα που διαθέτει, εκτός από την καθορισμένη ώρα καθημερινής συντήρησης και λήψης αντιγράφων (back up), εφ' όσον τα Πληροφοριακά Συστήματα που εμπλέκονται στη διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης δεν είναι εκτός λειτουργίας για λόγους συντήρησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και

 

ζ. εξασφαλίζει στους πληρεξούσιους δικηγόρους ή μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους την δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της εξέλιξης της διαδικασίας,

 

η. παρέχει στους δικαιούμενους προς τούτο πληρεξούσιους δικηγόρους ή μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ηλεκτρονικό αντίγραφο των δικαστικών αποφάσεων το οποίο πρέπει να φέρει προηγμένη υπογραφή.

 

2. Η σύνδεση με τις παραπάνω ιστοσελίδες γίνεται μέσω ασφαλούς πρωτοκόλλου. Τα επισυναπτόμενα έγγραφα , όπως εισαγωγικά δικόγραφα, υπομνήματα και άλλα σχετικά έγγραφα, πρέπει να είναι είτε σε Portable Document Format (PDF) είτε σε μορφή κειμένου Microsoft Word (doc ή docx) έκδοσης 2003 και μεταγενέστερα, είτε σε Open Document Format for Office Applications (ODF). Στην ιστοσελίδα κάθε δικαστηρίου αναρτώνται οι μορφές των ηλεκτρονικών εγγράφων που γίνονται αποδεκτές από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημά του. Αν επισυνάπτεται αρχείο εικόνας, ήχου ή άλλο πολυμέσο, αυτό πρέπει να είναι ενσωματωμένο σε ένα από τα παραπάνω έγγραφα, υπό τον όρο ότι το συνολικό μέγεθος του αρχείου δεν υπερβαίνει τον όγκο που καθορίζεται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του δικαστηρίου. Σχετική ενημέρωση αναρτάται, επίσης, στην ιστοσελίδα του.

 

3. Αν κατά την κατάθεση δεν έχουν καταβληθεί τα έξοδα αναπαραγωγής αντιγράφων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 1 περίπτωση στ', ο καταθέτων πρέπει να προσκομίσει ή να αποστείλει στο δικαστήριο, μέσα σε είκοσι ημέρες από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 1, τρία αντίγραφα του δικογράφου σε έντυπη μορφή καθώς και αντίγραφο της προσβαλλόμενης πράξης ή δικαστικής απόφασης, εφόσον η υποχρέωση αυτή προβλέπεται από τις οικείες δικονομικές διατάξεις.

 

4. Από την 01-01-2021, τα δικόγραφα ή έγγραφα που έχουν υποβληθεί ή που έχουν επιδοθεί με ηλεκτρονικά μέσα αποκτούν ψηφιακό υδατόσημο (digital watermark) που περιέχει τον κωδικό του δικηγόρου ή μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ασκεί το δικαίωμα πρόσβασης στα δικόγραφα ή έγγραφα αυτά και αναφέρει τα εξής: η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στους διαδίκους της συγκεκριμένης υπόθεσης, περιορίζεται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διοικητικής δίκης, η δε χρήση ή αναπαραγωγή τους, για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, απαγορεύεται χωρίς άδεια του δικαστηρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 77 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.