Προεδρικό διάταγμα 42/03

ΠΔ 42/2003: Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16-12-1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 23/57/2000)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 42/2003: Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16-12-1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 23/57/2000), (ΦΕΚ 44/Α/2003), 21-02-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5), 3 και 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984) με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 Για το εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990) και με το άρθρο 22 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000) και

 

β. της παραγράφου 2 του άρθρου δεύτερου του νόμου 2077/1992 Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη (ΦΕΚ 136/Α/1992).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 79/Α/1989).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 36 του νόμου 1568/1985 Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων (ΦΕΚ 177/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λ.π. (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

5. Την με αριθμό 2/26-04-2002 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

 

6. Ότι με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

7. Τη με αριθμό 534/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας αποφασίζουμε:

 

Τμήμα Ι: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Σκοπός - Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμός

 

Τμήμα II: Υποχρεώσεις των εργοδοτών

 

Άρθρο 3: Πρόληψη των εκρήξεων και προστασία από αυτές

Άρθρο 4: Αξιολόγηση των κινδύνων έκρηξης

Άρθρο 5: Γενικές υποχρεώσεις

Άρθρο 6: Καθήκοντα συντονισμού

Άρθρο 7: Χώροι όπου μπορεί να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες

Άρθρο 8: Έγγραφο προστασίας από εκρήξεις

Άρθρο 9: Ειδικές απαιτήσεις για τον εξοπλισμό εργασίας και τους χώρους εργασίας

 

Τμήμα ΙΙΙ: Διάφορες διατάξεις

 

Άρθρο 10: Προσάρτηση Παραρτημάτων

Παράρτημα Ι: Κατάταξη των χώρων στους οποίους είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες

Παράρτημα II

Παράρτημα ΙΙΙ: Προειδοποιητικό σήμα για τη σήμανση χώρων, στους οποίους είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 11: Κυρώσεις

Άρθρο 12: Έλεγχος εφαρμογής

Άρθρο 13: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 17-02-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.