Προεδρικό διάταγμα 455/76 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι άδειες ιδρύσεως των υπαιθρίων σταθμών αυτοκινήτων εξαμήνου ισχύος, χορηγούνται υπό των κατά τόπους Νομαρχιών τη υποβολή υπό των ενδιαφερομένων των κάτωθι δικαιολογητικών:

 

α) Αιτήσεως,

 

β) τοπογραφικού σχεδιαγράμματος της περιοχής συντεταγμένου και υπογεγραμμένου υπό του κατά νόμον υπευθύνου μηχανικού εις τριπλούν υπό κλίμακα 1:200 και εις ακτίνα 50 m, εις ο σημειώνεται η θέσις και η έκτασις του σταθμού και η επ' αυτής ρυμοτομική γραμμή, τα πλάτη των οδών και η επ' αυτών πορεία των οχημάτων ως και το είδος των γειτονικών προς τον σταθμό κτισμάτων και χώρων,

 

γ) υπευθύνου δηλώσεως του αιτούντος συμφώνως προς τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 ότι έχει νόμιμη δικαίωμα δια την χρησιμοποίηση του ακινήτου ως υπαιθρίου σταθμού,

 

δ) σχεδιαγράμματος εις τριπλούν της κυκλοφοριακής διατάξεως των χώρων σταθμεύσεως μετά των διαδρόμων προσπελάσεως υπό κλίμακα 1:100 ή 1:50.

 

2. Η άδεια λειτουργίας των υπαιθρίων σταθμών αυτοκινήτων εις ην αναγράφεται ο αριθμός των θέσεων σταθμεύσεως, χορηγείται μετά διενέργειαν υπό της Επιτροπής του άρθρου 23 του παρόντος αυτοψίας προς διαπίστωσιν της τηρήσεως των στους παρόντες όρων και λοιπών αναγκαίων προϋποθέσεων και μετά την υποβολή υπό των ενδιαφερομένων βεβαιώσεως της οικείας Οικονομικής Εφορίας εμφαινούσης ότι υπεβλήθη υπ' αυτών δήλωσις περί της εκμεταλλεύσεως του υπ' όψιν σταθμού.

 

3. Η κατά το παρόν άρθρον χορηγούμενη άδεια λειτουργίας υπαιθρίου σταθμού αυτοκινήτων είναι ισχύος 3 ετών, δυναμένη να ανανεώνεται ανά τριετία.

 

4. Η άδεια λειτουργίας του σταθμού αφαιρείται προσωρινώς ή οριστικώς δι' αιτιολογημένης αποφάσεως της υπηρεσίας που χορήγησε αυτή εφ' όσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν υφιστάμενες οι υπό του παρόντος προβλεπόμενες προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας του σταθμού.

 

5. Επιθεωρήσεις σταθμού δύνανται να λαμβάνουν χώραν οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμον η αρμοδία υπηρεσία προς διαπίστωσιν της καλής και συμφώνως προς τα ανωτέρω καθοριζόμενα λειτουργίας του σταθμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.