Προεδρικό διάταγμα 455/76 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η θέσις των υπαιθρίων σταθμών αυτοκινήτων είναι τοιαύτη ώστε η λειτουργία των να μη επηρεάζει δυσμενώς την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας ως και τα τυχόν υφιστάμενα σε άμεση γειτνίαση ή έναντι εκπαιδευτήρια, γηροκομεία και άσυλα εν γένει ή την εμφάνιση της περιοχής.

 

2. Εις πάσαν περίπτωσιν απαγορεύεται η ίδρυσις υπαιθρίου σταθμού αυτοκινήτων σε άμεση γειτνίαση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 περίπτωση γ' του παρόντος μετά των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εν γένει και αποθηκών εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή υπεράνω υφισταμένων υπογείων χώρων.

 

3. Ειδικώς δια την πόλιν των Αθηνών απαγορεύεται η ίδρυσις υπαιθρίων σταθμών αυτοκινήτων εντός της στο άρθρο 3 του παρόντος οριζόμενης περιοχής. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η ίδρυσις τοιούτων σταθμών εντός της ως άνω περιοχής υπό τις προϋποθέσεις τις οριζόμενες στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του παρόντος.

 

4. Εντός των υπαιθρίων σταθμών αυτοκινήτων απαγορεύεται πάσα χρήσις φλόγας. Ομοίως απαγορεύεται η εντός των σταθμών εγκατάστασις και λειτουργία πάσης φύσεως συνεργείου ή ηλεκτρολογικού εργαστηρίου ή πλυντηρίου - λιπαντηρίου αυτοκινήτων ή αντλίας καυσίμων ως και η σε αυτούς φόρτιση συσσωρευτών.

 

5. Εις καταλλήλους στο σταθμό θέσεις τοποθετούνται αυτόματοι πυροσβεστήρες σκόνης που εκτοξεύεται δια διοξειδίου του άνθρακος βάρους γομώσεως εκάστου 6 kg τουλάχιστον ή χωρητικότητος 10 Lt τουλάχιστον, αριθμού δε αντιστοίχου προς ένα πυροσβεστήρα ανά δέκα αυτοκίνητα χωρητικότητος σταθμού.

 

6. Αν η λειτουργία του υπαίθριου σταθμού παρατείνεται πέραν της 18ης ώρας, ο υπαίθριος σταθμός υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της κατά τη διάρκεια των εσπερινών και νυκτερινών ωρών φυλάξεως και διακινήσεως των σταθμευόντων αυτοκινήτων, με παροχή είτε από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού είτε από άλλον τυχόν επίσημο πάροχο.

 

Εναλλακτικά, η ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού ενός υπαίθριου σταθμού μπορεί να επιτυγχάνεται και με αυτόνομα φωτιστικά σώματα, τα οποία λειτουργούν με φωτοβολταϊκά πάνελ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

7. Έκαστος υπαίθριος σταθμός:

 

α) φέρει περιτοίχιση ή περίφραξη εξ άκαυστου υλικού αποκλειόμενης ούτω της διενέργειας ελιγμών επί των πεζοδρομίων ή της καταλήψεως τούτων υπό των αυτοκινήτων,

 

β) έχει την ωφέλιμη επιφάνειά του κατάλληλα επιστρωμένη είτε από ασφαλτικό τάπητα είτε από άλλο κατάλληλο υλικό (π.χ. βιομηχανικό δάπεδο) και διαθέτει κατάλληλη υπόβαση ανθεκτική στο βάρος όλων των σταθμευόντων σε αυτό αυτοκινήτων,

 

γ) έχει διαγραμμιστεί επί του δαπέδου η διάταξις των προς στάθμευση αυτοκινήτων,

 

δ) διαθέτει είσοδο - έξοδον πλάτους 3,00 έως 6,00 m κατά την κρίσιν της υπηρεσίας αναλόγως του μεγέθους του σταθμού, προ εκάστης δε σειράς αυτοκινήτων αφίεται διάδρομος πλάτους από 3,00 m μέχρις 6.00 m τουλάχιστον αναλόγως της διατάξεως σταθμεύσεως των αυτοκινήτων.

 

ε) διαθέτει γραφείο κινήσεως κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό. Για την τοποθέτηση και χρήση του γραφείου κινήσεως δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, εφόσον έχει εμβαδόν έως και 15 m2 και είναι προσωρινή κατασκευή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του νόμου 4067/2012,

 

στ) φέρει αναρτημένη πινακίδα εμφαίνουσα τον αριθμόν και την διάταξη των θέσεων σταθμεύσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

8. Σταθμοί αυτοκινήτων πληρούντες όλους τους ανωτέρω όρους δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως υπαίθριοι χώροι προβολής ταινιών υπό τις ακολούθους προσθέτους προϋποθέσεις:

 

α) Η περίφραξις ή περιτοίχισις του χώρου τούτων γίνεται δια τοιούτου είδους υλικού ώστε εις περίπτωσιν ανάγκης να δύναται ευκόλως να διανοιχτεί βιαίως υπό των σταθμευόντων αυτοκινήτων,

 

β) να υφίσταται ιδιαιτέρα είσοδος και έξοδος πλάτους 5 m τουλάχιστον,

 

γ) δια την εγκατάσταση και λειτουργία των μηχανημάτων προβολής υποβάλλεται άδεια εκδιδομένη υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας.

 

pd.455.76.28

 

9. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου αυτού επιτρέπεται σε συγκοινωνιακούς φορείς του νόμου [Ν] 588/1977 να ιδρύουν και να λειτουργούν υπαίθριους σταθμούς για τη στέγαση ηλεκτροκινήτων ή θερμικών λεωφορείων αυτοκινήτων οχημάτων και μέσα στους χώρους στάθμευσης των οχημάτων αυτών να εγκαθιστούν πάσης φύσεως συνεργεία επιθεωρήσεως συντηρήσεως και επισκευής τέτοιων οχημάτων καθώς και αντλίες παροχής πετρελαίου υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις.

 

α) Αν στα παραπάνω συνεργεία γίνεται χρήση ανοικτής φλόγας (όπως οξυγονοκόλληση ηλεκτροσυγκόλληση) η χρήση της περιορίζεται μέσα σε κλειστό χώρο του οποίου το πλησιέστερο άνοιγμα απέχει απόσταση τουλάχιστον 15 m από το κέντρο των αντλιών, φρεατίων δεξαμενών και της προβολής των στομίων εξαερώσεως.

 

β) Τα συνεργεία επιθεωρήσεως επισκευής και συντηρήσεως του υπαιθρίου σταθμού είναι εφοδιασμένα με την κατά νόμο άδεια λειτουργίας.

 

γ) Για την εγκατάσταση των αντλιών παροχής πετρελαίου των δεξαμενών τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.

 

δ) Οι αντλίες παροχής πετρελαίου, εγκαθίστανται σε τέτοια θέση ώστε από τη λειτουργία των να μην εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του σταθμού.

 

ε) Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότης κάθε υπογείου δεξαμενής ορίζεται σε 30 m3 μη συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου κενού εκ 5%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος 440/1983 (ΦΕΚ 164/Α/1983).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.