Νόμος 4313/14 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Προσαρμογή της περί υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων νομοθεσίας στις χωροταξικές απαιτήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 455/1976 (ΦΕΚ 169/Α/1976), που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν μέχρι τις 31-12-2012, εντός των διοικητικών ορίων του παραδοσιακού τμήματος της πόλεως των Αθηνών (Ιστορικό Κέντρο), όπως αυτό χαρακτηρίστηκε με το από 21-09-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 567/Δ/1979), μπορεί να τύχουν της προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων χρήσεων γης της περιοχής, εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος 455/1976 και οι εκμεταλλευτές τους υποβάλουν στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1, πλην της περίπτωσης γ', και 2 του άρθρου 29 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, καθώς και της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000), με χρονική ισχύ 3 ετών. Εάν εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος έχουν ξεκινήσει διαδικασίες τροποποίησης του υφιστάμενου πολεοδομικού σχεδιασμού, η άδεια λειτουργίας δύναται να παραταθεί για 3 επιπλέον έτη.

 

Οι υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 455/1976 (ΦΕΚ 169/Α/1976), που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν μέχρι τις 31-12-2015 και συνεχίζουν να βρίσκονται σε λειτουργία εντός των διοικητικών ορίων του παραδοσιακού τμήματος της πόλεως των Πατρών (Ιστορικό Κέντρο), όπως αυτό χαρακτηρίστηκε με το από 25-04-1996 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 499/Δ/1996), μπορεί να λαμβάνουν άδεια λειτουργίας, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων χρήσεων γης της περιοχής, εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος 455/1976 και οι εκμεταλλευτές τους υποβάλουν στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του προεδρικού διατάγματος 455/1976 (ΦΕΚ 169/Α/1976), πλην της περίπτωσης 1)γ. Η άδεια λειτουργίας έχει χρονική ισχύ 3 ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που αφορούν στις ειδικές μελέτες (κυκλοφοριακή και μελέτη ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου) για τα κτίρια και τα γήπεδα στάθμευσης που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος Β6 (Πολεοδομικό Συγκρότημα Πατρών) της υπ' αριθμόν 5509/103135/2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

2. Η συνέχιση της λειτουργίας αποδεικνύεται είτε με την υποβολή σχετικής βεβαίωσης του οικείου βιοτεχνικού επιμελητηρίου είτε της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, ότι οι εκμεταλλευτές αυτών έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για εισόδημα από τη στάθμευση αυτοκινήτων οχημάτων.

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 455/1976 (ΦΕΚ 169/Α/1976), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ωφέλιμη επιφάνεια υπαίθριου σταθμού καλείται η επιφάνεια η οποία περικλείεται από τα όρια διατιθέμενου ιδιόκτητου ή μισθωμένου ελεύθερου ακάλυπτου χώρου και η οποία μπορεί να εκτείνεται μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατόν η ωφέλιμη επιφάνεια να εκτείνεται πέραν της ρυμοτομικής, επί ρυμοτομούμενων ακινήτων, εφόσον έχει παρέλθει δεκαετία από την κήρυξη και εφόσον δεν έχει συντελεστεί με οποιονδήποτε τρόπο η απαλλοτρίωση. Δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης στο ρυμοτομούμενο τμήμα της ωφέλιμης επιφάνειας του σταθμού, το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος ελιγμών. Είναι δυνατόν, κατά τα ως άνω, να συμπεριλαμβάνεται στην ωφέλιμη επιφάνεια του υπαίθριου σταθμού και η προβλεπόμενη παρόδια στοά του άρθρου 22 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

Από την παρούσα διάταξη δεν επηρεάζεται το κύρος και η διαδικασία της απαλλοτρίωσης του ρυμοτομούμενου τμήματος, το οποίο όταν αυτή συντελεστεί παύει να προσμετράται στην ωφέλιμη επιφάνεια των υπαίθριων σταθμών.}

 

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος 455/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Αν η λειτουργία του υπαίθριου σταθμού παρατείνεται πέραν της 18ης ώρας, ο υπαίθριος σταθμός υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της κατά τη διάρκεια των εσπερινών και νυκτερινών ωρών φυλάξεως και διακινήσεως των σταθμευόντων αυτοκινήτων, με παροχή είτε από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού είτε από άλλον τυχόν επίσημο πάροχο.

 

Εναλλακτικά, η ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού ενός υπαίθριου σταθμού μπορεί να επιτυγχάνεται και με αυτόνομα φωτιστικά σώματα, τα οποία λειτουργούν με φωτοβολταϊκά πάνελ.}

 

5. Η περίπτωση β' της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος 455/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. έχει την ωφέλιμη επιφάνειά του κατάλληλα επιστρωμένη είτε από ασφαλτικό τάπητα είτε από άλλο κατάλληλο υλικό (π.χ. βιομηχανικό δάπεδο) και διαθέτει κατάλληλη υπόβαση ανθεκτική στο βάρος όλων των σταθμευόντων σε αυτό αυτοκινήτων.}

 

6. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος 455/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. διαθέτει γραφείο κινήσεως κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό. Για την τοποθέτηση και χρήση του γραφείου κινήσεως δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, εφόσον έχει εμβαδόν έως και 15 m2 και είναι προσωρινή κατασκευή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του νόμου 4067/2012.}

 

7. Η παράγραφος 9 του άρθρου 6 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) καταργείται, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 9 του παρόντος.

 

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι άδειες λειτουργίας ή βεβαιώσεις νόμιμης λειτουργίας των υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων όπου η στάθμευση εξυπηρετείται από υπαλλήλους χορηγούνται, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Ζ' του προεδρικού διατάγματος 455/1976, όπως ισχύει.

 

9. Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων, όπου η στάθμευση εξυπηρετείται από υπαλλήλους και για τους οποίους η χωρητικότητα σε θέσεις στάθμευσης υπολογιζόταν δια διαιρέσεως του εμβαδού του οικοπέδου δια του εμβαδού μίας θέσης στάθμευσης (10 m2) και σε περίπτωση ύπαρξης στοάς μη υπολογιζόμενου του εμβαδού της στον υπολογισμό της χωρητικότητας, των οποίων οι άδειες λειτουργίας ή βεβαιώσεις νόμιμης λειτουργίας έχουν χορηγηθεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) με την υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος, τεχνικής έκθεσης, χωρίς την υποχρέωση: (α) υποβολής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για σταθμούς με χωρητικότητα έως 200 θέσεων, (β) απότμησης πεζοδρομίου για την είσοδο - έξοδο στο σταθμό και (γ) κατασκευής γραφείου για τον εκμεταλλευτή του σταθμού, εξακολουθούν να λειτουργούν, να ανανεώνουν και να τροποποιούν την άδεια λειτουργίας βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας τους, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις με τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.