Προεδρικό διάταγμα 455/76 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι υποχρεωτική δι' όλες τις περιπτώσεις χορηγήσεως αδείας ιδρύσεως σταθμού αυτοκινήτων.

 

2. Επιφυλασσομένων των στα άρθρα 3 παράγραφος 1, περίπτωση α' υποπερίπτωση α)α', 8, 9, 10, 16, 17 παράγραφος 3 ως προς μόνους τους υπογείους χώρους, 17 παράγραφος 8, 18, 19, 20, 21, 22 παράγραφος 2, 23 παράγραφος 5, 25 και 26 οριζομένων εις τις διατάξεις του παρόντος δεν υπάγονται οι τυχόντες αδείας ιδρύσεως ή λειτουργίας προ της ισχύος της ΣΤ/112100/1968 κανονιστικής αποφάσεως ή κατά τις διατάξεις του υπ' αριθμόν [ΒΔ] 466/1970 βασιλικού διατάγματος στεγασμένοι σταθμοί αυτοκινήτων. Εις περιπτώσεις καθ' ας υφίστανται εντός αυτών εγκατεστημένες αντλίες παροχής καυσίμων, αυτές πληρούν όλους τους δια του παρόντος καθοριζόμενους όρους ασφαλείας (παράγραφος 3 του άρθρου 22) μη επιτρεπομένης άλλως της ανανεώσεως της αδείας λειτουργίας των αντλιών τούτων. Εν περιπτώσει καθ' ην καθίσταται αποδεδειγμένως ανέφικτος η τοποθέτησις των δεξαμενών καυσίμων ως στην παράγραφο 3 περίπτωση δ' του άρθρου 22 του παρόντος ορίζεται, αυτές δύνανται να τοποθετούνται εντός του εδάφους και εις τον επί της εισόδου ή εξόδου στεγασμένο χώρο του σταθμού υπό την προϋπόθεση ότι αφ' ενός μεν το κέντρον του φρεατίου αυτών κείται εις απόσταση μικροτέρα των 6 m εκ της εισόδου ή εξόδου, αφ' ετέρου δε η πλήρωσις αυτών διενεργείται δι' αγωγού ούτινος το στόμιον πληρώσεως ευρίσκεται εις ακάλυπτο χώρο ή επί του πεζοδρομίου. Κατ' εξαίρεση εις τους ισόγειους σταθμούς οι δεξαμενές πετρελαίου δεν υπόκεινται εις τους ανωτέρω περιορισμούς, εφ' όσον εκ της εν γένει κτιριακής συγκροτήσεως του σταθμού καθίσταται δυνατός ο φυσικός εξαερισμός του χώρου αυτού.

 

3. Οι χώροι (στεγασμένοι ή μη) οι χρησιμοποιούμενοι αποκλειστικώς και μόνον ως εκθέσεις πωλήσεως αυτοκινήτων δεν υπάγονται εις τις διατάξεις του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.