Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Διάρθρωση του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 3 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1299/1982

άρθρο 1 της απόφασης Υ174/1996

 

Στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού υπάγονται τα εξής ειδικά γραφεία:

 

α) Γραφείο Σχεδιασμού Στρατηγικής

 

Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Σχεδιασμού Στρατηγικής ανήκει η επεξεργασία προτάσεων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της κυβερνητικής πολιτικής.

 

β) Διπλωματικό Γραφείο

 

Στην αρμοδιότητα του Διπλωματικό Γραφείου ανήκει η παρακολούθηση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών, η επεξεργασία σχετικών προτάσεων και η ευθύνη για την οργάνωση σε διπλωματικό επίπεδο των επισκέψεων του Πρωθυπουργού στο εξωτερικό ή των μετακινήσεων του στο εσωτερικό στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος β τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο της υπ' αριθμόν Υ185/2010 απόφασης (ΦΕΚ 99/Β/2010).

 

γ) Οικονομικό Γραφείο.

 

Στην αρμοδιότητα του Οικονομικού Γραφείου ανήκει η παρακολούθηση της υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής στα θέματα οικονομίας και ανάπτυξης και η επεξεργασία σχετικών προτάσεων.

 

δ) Γραφείο για Θέματα Ποιότητας Ζωής.

 

Στην αρμοδιότητα του Γραφείου για Θέματα Ποιότητας Ζωής ανήκει η παρακολούθηση θεμάτων που άπτονται της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών και η επεξεργασία σχετικών προτάσεων.

 

ε) Γραφείο Κοινωνικού Διαλόγου και Επικοινωνίας.

 

Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Κοινωνικού Διαλόγου και Επικοινωνίας ανήκει η σύνδεση και ο διάλογος με πολιτικούς, κοινωνικούς και εργασιακούς φορείς καθώς και ο σχεδιασμός των σχετικών παρεμβάσεων και δράσεων.

 

στ) Γραφείο οργάνωσης και Διοίκησης.

 

α)α) Τμήμα Διοίκησης.

 

Στην αρμοδιότητα του τμήματος Διοίκησης του Γραφείου οργάνωσης και Διοίκησης ανήκει η πρόσληψη και η ευθύνη για τη διοικητική κατάσταση του προσωπικού του Πολιτικού Γραφείου καθώς και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το προσωπικό, ο συντονισμός και η εποπτεία των διαχειριστικών και οικονομικών ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας του Πολιτικού Γραφείου, η ευθύνη για την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την εκπροσώπηση του Πρωθυπουργού σε επίσημες τελετές.

 

β)β) Τμήμα Σχέσεων με τους Πολίτες.

 

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Σχέσεων με τους Πολίτες ανήκει ο χειρισμός της αλληλογραφίας και οι επαφές με τους πολίτες.

 

γ)γ) Τμήμα Γραμματείας.

 

Στην αρμοδιότητα της Γραμματείας ανήκει η λειτουργική υποστήριξη της εργασίας του Πρωθυπουργού, ο χειρισμός της αλληλογραφίας του, η ρύθμιση των προσωπικών επαφών του και η τήρηση του επίσημου και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου του Πρωθυπουργού.

 

δ)δ) Τμήμα Τύπου.

 

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Τύπου ανήκει η παρακολούθηση της επικαιρότητας, η ενημέρωση του Πρωθυπουργού και οι σχέσεις του Πρωθυπουργού με τον Τύπο και τα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

 

ε)ε) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων.

 

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ανήκει η μέριμνα για τις δημόσιες σχέσεις του Πρωθυπουργού και η στήριξή του για τις εντός της Ελλάδας μετακινήσεις του.

 

στ)στ) Τμήμα Ασφάλειας.

 

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Ασφάλειας ανήκει η ασφάλεια του Πρωθυπουργού και η ασφάλεια των χώρων και μέσων λειτουργίας του Πολιτικού Γραφείου, καθώς και των βιβλίων και εγγράφων που βρίσκονται σε αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.