Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Υπαγόμενες στον Πρωθυπουργό υπηρεσίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 13 παράγραφος 2 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 3242/2004

 

1. Στον Πρωθυπουργό υπάγονται, ως δημόσιες υπηρεσίες:

 

α) το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού,

β) η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης,

γ) η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και

δ) η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.

 

άρθρο 13 παράγραφος 2 του νόμου 1558/1985

άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004

άρθρο 3 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2479/1997

 

2. Για τη διοικητική και οικονομική εξυπηρέτηση της λειτουργίας των υπηρεσιών που υπάγονται στον Πρωθυπουργό ή ορισμένων από αυτές, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού οικονομίας και οικονομικών επιτρέπεται:

 

α) να προβλέπεται η εγγραφή σε ιδιαίτερο φορέα του κρατικού προϋπολογισμού, πιστώσεων λειτουργίας των παραπάνω υπηρεσιών,

 

β) να συνιστώνται Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας, υπαγόμενη στον Πρωθυπουργό, υπηρεσία για την εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δαπανών και υπηρεσία επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο των δαπανών,

 

γ) να συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού μόνιμου, μετακλητού ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για τη στελέχωση των ιδρυόμενων υπηρεσιών, να διαρθρώνονται οι θέσεις αυτές κατά κατηγορίες, κλάδους και βαθμούς, να καθορίζονται τα ειδικά προσόντα διορισμού και

 

δ) να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των ιδρυόμενων υπηρεσιών, να καθορίζεται ο τίτλος και οι ειδικότερες αρμοδιότητες της υπηρεσίας της διοικητικής μέριμνας και να ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

άρθρο 13 παράγραφος 3 του νόμου 1558/1985

 

3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού και με την επιφύλαξη του άρθρου 32 παράγραφος 2 στις υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρωθυπουργό μπορεί να συνιστώνται ή να καταργούνται θέσεις υπαλλήλων μόνιμων, μετακλητών και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

άρθρο 13 παράγραφος 4 του νόμου 1558/1985

 

4. Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να καθορίζονται οι σχέσεις των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτόν, να αναδιαρθρώνονται οι αρμοδιότητες και οι θέσεις προσωπικού των υπηρεσιών αυτών και να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.