Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Θέσεις προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 3 της Υ174/1996, Υ348/1996, Υ829/1996

άρθρο 16 παράγραφος 6, τελευταίο εδάφιο του νόμου [Ν] 1400/1983, Υ77/1999, Υ134/2004

 

1. Για τις ανάγκες του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και των ειδικών γραφείων η εσωτερική διάρθρωση και η σύνθεση σε προσωπικό των ειδικών γραφείων καθορίζεται ως εξής:

 

α) Δέκα ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών του Πρωθυπουργού.

 

β) Γραφείο Σχεδιασμού Στρατηγικής:

 

α)α) Μία θέση προϊσταμένου.

β)β) Έξι θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών.

γ)γ) Πέντε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με βαθμούς Α' έως Γ'.

 

γ) Διπλωματικό Γραφείο:

 

α)α) Μία θέση προϊσταμένου.

β)β) Έξι θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών.

γ)γ) Τρεις θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με βαθμούς Α' έως Γ'.

 

δ) Οικονομικό Γραφείο:

 

α)α) Μία θέση προϊσταμένου.

β)β) Τρεις θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών.

γ)γ) Τέσσερις θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με βαθμούς Α' έως Γ'.

 

ε) Γραφείο για Θέματα Ποιότητας Ζωής:

 

α)α) Μία θέση προϊσταμένου.

β)β) Τρεις θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών.

γ)γ) Τρεις θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με βαθμούς Α' έως Γ'.

 

στ) Γραφείο Κοινωνικού Διαλόγου και Επικοινωνίας:

 

α)α) Μία θέση προϊσταμένου.

β)β) Δύο θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών

γ)γ) Τρεις θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με βαθμούς Α' έως Γ'.

 

ζ) Γραφείο οργάνωσης και Διοίκησης:

 

α)α) Μία θέση προϊσταμένου.

β)β) Δέκα θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών.

γ)γ) Μία θέση ιδιαίτερου γραμματέα

δ)δ) Τέσσερις θέσεις ειδικών γραμματέων.

ε)ε) Τριάντα τέσσερις θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με βαθμούς Α' έως Γ'.

 

η) Δύο θέσεις καθαριστριών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

άρθρο 5 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1299/1982

άρθρο 15 παράγραφος 4 του νόμου 2026/1992

 

2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η βαθμολογική διαβάθμιση των κατά την προηγούμενη παράγραφο θέσεων μετακλητών υπαλλήλων και γίνεται η κατανομή τούτων μεταξύ του Πολιτικού Γραφείου ως ενιαίας υπηρεσίας και των υπαγόμενων σ' αυτό, κατά το άρθρο 30, ειδικών γραφείων Πρωθυπουργού. Με όμοια απόφαση μπορεί να συνιστώνται, να διαβαθμίζονται και να κατανέμονται κατά το προηγούμενο εδάφιο νέες θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών, των οποίων ο συνολικός αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ, καθώς και μετακλητών υπαλλήλων, των οποίων ο συνολικός αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εξήντα. Μπορεί επίσης να συνιστώνται και να διαβαθμίζονται θέσεις ειδικών συνεργατών για το Οικονομικό και το Διπλωματικό Γραφείο, των οποίων ο συνολικός αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά για κάθε γραφείο. Οι επιπλέον των πέντε θέσεις που επιτρέπεται να συσταθούν μπορεί να κατανέμονται μεταξύ των δύο αυτών γραφείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.