Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Αποδοχές προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 6 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1299/1982

άρθρο 79 παράγραφος 1 του νόμου 2683/1999 και άρθρο 34 παράγραφος 2 του νόμου 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3260/2004

 

1. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται η μισθολογική διαβάθμιση των θέσεων που συνιστώνται με τις διατάξεις του άρθρου 32 παράγραφος 1 πλην των θέσεων μετακλητών υπαλλήλων. Η μισθολογική αυτή διαβάθμιση δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος του συνόλου των αποδοχών που προβλέπεται κάθε φορά από το νόμο για το βαθμό 10 της κατηγορίας ειδικών θέσεων.

 

άρθρο 4 της απόφασης Υ174/1996

άρθρο 79 παράγραφος 1 του νόμου 2683/1999 και άρθρο 34 παράγραφος 2 του νόμου 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3260/2004

 

2. Οι μηνιαίες αποδοχές των προϊσταμένων των ειδικών γραφείων (του Πολιτικού

Γραφείου) καθορίζονται στο ύψος του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που

αντιστοιχούν κάθε φορά στην κατηγορία ειδικών θέσεων με βαθμό 1ο μαζί με τα

κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις.

 

άρθρο 6 της απόφασης Υ174/1996

άρθρο 79 παράγραφος 1 του νόμου 2683/1999 και άρθρο 34 παράγραφος 2 του νόμου 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3260/2004

 

3. Οι μηνιαίες αποδοχές του ιδιαίτερου γραμματέα και των ειδικών γραμματέων καθορίζονται στο 95% και 85%, αντίστοιχα, του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που αντιστοιχούν κάθε φορά στον 1ο βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέσεων, μαζί με τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις.

 

Παράγραφος Α' της απόφασης Υ119/2004

 

4. Το μισθολογικό καθεστώς των ειδικών συμβούλων και συνεργατών του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/94734/0022/1999 (ΦΕΚ 38/Β/2000), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του Υπουργού οικονομίας και Οικονομικών οίκοθεν 2/48124/0022/2002 (ΦΕΚ 1205/Β/2002), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

 

Παράγραφος Β' της απόφασης Υ119/2004

 

5. Οι μετακλητοί υπάλληλοι με βαθμούς Α' - Γ' του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, εξελίσσονται σύμφωνα με τα μισθολογικά κλιμάκια του νόμου [Ν] 3205/2003:

 

Με απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης από το 150 μέχρι το 10 μισθολογικό κλιμάκιο της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κατηγορίας.
Με απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου από το 140 μέχρι το 10 μισθολογικό κλιμάκιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας.
Με πτυχίο ή δίπλωμα ανώτερης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής από το 110 μέχρι το 10 μισθολογικό κλιμάκιο της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κατηγορίας
Με πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής από το 100 μέχρι το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας.

 

Παράγραφος Γ' της απόφασης Υ119/2004

 

6. Οι υπηρετούντες μετακλητοί υπάλληλοι του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού κατατάσσονται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν στα μισθολογικά κλιμάκια του νόμου [Ν] 3205/2003 με βάση τα έτη υπηρεσίας που αντιστοιχούν στο μισθολογικό κλιμάκιο που ήδη κατέχουν.

 

Παράγραφος Δ' της απόφασης Υ119/2004

 

7. Στους υπηρετούντες σε θεσμοθετημένες θέσεις στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού χορηγούνται επίσης κατά περίπτωση τα επιδόματα: κίνητρο απόδοσης του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 3205/2003, επίδομα ευθύνης της παραγράφου 1 περίπτωση α' εδάφιο πρώτο του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 3205/2003, όπως ισχύει, για τους προϊστάμενους των ειδικών γραφείων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, επίδομα εορτών και αδείας, καθώς και οικογενειακή παροχή.

 

Παράγραφος Ε' της απόφασης Υ119/2004

 

8. Οι αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων, των ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών δεν μπορεί να υπερβούν σε περίπτωση παράλληλης ανάθεσης καθηκόντων το 30% των αποδοχών της κύριας θέσης τους. Το ποσοστό αυτό για τους προϊστάμενους των ειδικών γραφείων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των αποδοχών της κύριας θέσης τους. Στις αποδοχές της κύριας θέσης για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, δεν λαμβάνεται υπόψη το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 3205/2003 και η οικογενειακή παροχή του άρθρου 11 του ιδίου νόμου, καθώς και τα τυχόν επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις που σχετίζονται άμεσα με την προσφορά εργασίας στην οργανική θέση.

 

Παράγραφος ΣΤ' της απόφασης Υ119/2004

 

9. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης Υ119/2004 (ΦΕΚ 1102/Β/2004) του Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ως προς την υπερωριακή εργασία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3205/2003 για όλο το προσωπικό, μετακλητούς, μόνιμους και με σύμβαση που υπηρετεί στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού με οποιονδήποτε τρόπο. Η πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής εργασίας βεβαιώνεται στο τέλος κάθε μήνα, με πράξη του προϊσταμένου του Γραφείου οργάνωσης και Διοίκησης του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού.

 

Παράγραφος Ζ' της απόφασης Υ119/2004

 

10. Για κάθε θέμα αποδοχών του προσωπικού του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού που δεν ρυθμίζεται ειδικά στις παραγράφους 4 και επόμενες, εφαρμόζεται ανάλογα ο νόμος [Ν] 3205/2003. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και επόμενες ισχύουν από 01-01-2004.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.