Προεδρικό διάταγμα 692/79 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Βιβλία και στοιχεία επιχείρησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ημερολόγιο εισερχομένων και εξερχομένων περιθαλπόμενων και μεταβολών επί της περιθάλψεως αυτών.

 

2. Ατομικοί φάκελλοι περιθαλπόμενων πλήρως ενημερωμένοι, περιέχοντες και καρτέλα, που αναγράφει απαραιτήτως την εκάστοτε παρεχομένη φαρμακευτική αγωγή, ως και την τυχόν ενδεικνυόμενη δίαιτα.

 

Απαραίτητος προϋπόθεσις δια την εισαγωγή τυγχάνει η προσκόμισις ιατρικής γνωματεύσεως που πιστοποιεί την κατάστασιν υγείας του περιθαλπόμενου, ήτις γνωμάτευσις δέον όπως τηρείται εις τον ατομικό φάκελλο του περιθαλπόμενου.

 

3. Βιβλίον αποβιούντων.

 

4. Μητρώον προσωπικού, τηρούμενο κατά κατηγορίας προσωπικού, ήτοι: Διοικητικού, Ιατρικού, Νοσηλευτικού, Βοηθητικού και Ειδικού, του οποίου η σχετική κατάστασις, θεωρημένη υπό της αρμοδίας Διευθύνσεως του Υπουργείου Εργασίας να ευρίσκεται αναρτημένη εις το Γραφείον της Διευθύνσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 15 της υπ' αριθμού οίκοθεν [Α] Π4Β/4690/1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 833/Β/1996).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.