Προεδρικό διάταγμα 92/82 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά τον υπολογισμό των θέσεων σταθμεύσεως, συμφώνως προς τα οριζόμενα εις το ως άνω άρθρο 2, εφ' όσον προκύπτει υπόλοιπον επιφανείας κτιρίου ίσον ή μεγαλύτερο του ημίσεος της οριζόμενης δια μίαν θέσιν, προστίθεται δια το υπόλοιπον τούτο μία θέσις. Εάν προκύπτει υπόλοιπον μικρότερο, τούτο αμελείται.

 

2. Το συνολικόν εμβαδόν των απαλλασσομένων των διατάξεων του νόμου 960/1979 ως ούτος τροποποιήθηκε υπό του νόμου 1221/1981 νέων κτιρίων ή προσθηκών ορίζεται εις το ήμισυ της κατά το ως άνω άρθρο 2 εκάστοτε απαιτουμένης δια μίαν θέσιν σταθμεύσεως, επιφανείας κτιρίου.

 

3. Εις τις περιπτώσεις νέων κτιρίων και προσθηκών επιφανείας μεγαλύτερης της απαλλασσόμενης των διατάξεων του νόμου 960/1979, ως ούτος τροποποιήθηκε υπό του νόμου 1221/1981, κατά τα ειδικότερα εις την ως άνω παράγραφο 2 οριζόμενα, ο απαιτούμενος αριθμός των θέσεων σταθμεύσεως υπολογίζεται βάσει της συνολικής επιφανείας του ανεγειρομένου νέου κτιρίου ή προσθήκης εφαρμοζόμενης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επί του συνόλου της επιφανείας αυτής.

 

4. Δια κτίρια εξυπηρετούντα περισσότερες της μιας των κατά το άρθρο 2 χρήσεων, ως συνολικώς απαιτούμενος αριθμός θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων λαμβάνεται το άθροισμα των δι' εκάστην χρήσιν απαιτουμένων τοιούτων.

 

Δια τα αυτά κτίρια, ειδικώς δια την εφαρμογήν της ως άνω παράγραφος 2 του παρόντος, λαμβάνεται υπ' όψιν η συνολική επιφάνεια του κτιρίου, ως και η δια μίαν θέσιν σταθμεύσεως απαιτουμένη επιφάνεια κτιρίου, προκειμένου περί κτιρίων κατοικίας.

 

5. Εις τις περιπτώσεις των παραγράφων 5 έως και 11 του ως άνω άρθρου 2, εφ' όσον προκύπτει απαιτούμενος αριθμός θέσεων σταθμεύσεως μεγαλύτερος του 10, επιβάλλεται η εξασφάλισις επί του αυτού γηπέδου επί του οποίου ανεγείρεται το κτίριον ή εις άμεση μετ' αυτού γειτνίαση, του ημίσεος του συνολικώς απαιτουμένου δια τις εν λόγω χρήσεις αριθμού θέσεων σταθμεύσεως, εφ' όσον η τοιαύτη εξασφάλισις δεν απαγορεύεται υπό των διατάξεων της παραγράφου 3 του ως κατωτέρω άρθρου 4.

 

6. Εις τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου 2 και εφ' όσον η επιφάνεια ενιαίου χώρου των κατά τις περιπτώσεις αυτές χρήσεων είναι μεγαλύτερη των 300 m2 επιβάλλεται η εξασφάλισις επί του αυτού γηπέδου επί του οποίου ανεγείρεται το κτίριον ή εις άμεση μετ' αυτού γειτνίαση, του ημίσεος του συνολικώς απαιτουμένου δια την εν λόγω ιδιοκτησία αριθμού θέσεων σταθμεύσεως, εφ' όσον η τοιαύτη εξασφάλισις δεν απαγορεύεται υπό των διατάξεων της παραγράφου 2 και 3 του ως κατωτέρω άρθρου 4.

 

Ο πιο πάνω περιορισμός δεν είναι υποχρεωτικός σε περίπτωση αλλαγής χρήσεως κτιρίων νομίμως υφισταμένων πριν από το νόμο 960/1979 εφόσον βεβαιώνεται υπεύθυνα από τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση των θέσεων στο ίδιο ακίνητο ή σε άλλο όπως παραπάνω ορίζεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 23-11-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 691/Δ/1990).

 

7. Δια την εφαρμογήν του παρόντος η γειτνίασις θεωρείται άμεσος, εφ' όσον οι είσοδοι ή έξοδοι των χώρων σταθμεύσεως δεν απέχουν των κυρίων εισόδων ή εξόδων τον άξονα των οδών μεγαλύτερη από 100 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος 350/1996 (ΦΕΚ 230/Α/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.