Προεδρικό διάταγμα 93/97 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις της Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτούνται ανά πρόγραμμα ή τμήμα του πενταμελείς επιτροπές αξιολόγησης αποτελούμενες από υπαλλήλους του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εκ των οποίων 3 τουλάχιστον από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο γραμματέας των επιτροπών αυτών.

 

2. Τα μέλη των επιτροπών αυτών δεν μπορεί να είναι σύμβουλοι, εταίροι ή μέτοχοι ή μέλη των οργάνων διοίκησης των ενδιαφερομένων, που έχουν υποβάλει προτάσεις, δεν πρέπει να έχουν σχέση συγγένειας ή άλλη ικανή να εγείρει υποψίες προσωποληψίας με συμβούλους, μετόχους, εταίρους ή μέλη των οργάνων διοίκησης των ενδιαφερομένων αυτών και δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει στην εκπόνηση των τυχόν απαιτουμένων μελετών.

 

Επίσης τα παραπάνω μέλη είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με τα άρθρα 6 και επόμενα του νόμου [Ν] 1738/1987 (ΦΕΚ 200/Α/1987).

 

3. Έργο των επιτροπών είναι η αξιολόγηση των προτάσεων των ενδιαφερομένων και η γνωμοδότηση στην Υπουργό Ανάπτυξης για ένταξη ή μη αυτών στο πρόγραμμα ή τμήμα του και έγκριση της χρηματοδότησής τους από αυτό.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.