Προεδρικό διάταγμα 93/97 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο δικαιούχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση η οπαία περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης ένταξης και έγκρισης και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

 

2. Μεταξύ του Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπεί η Υπουργός Ανάπτυξης και του δικαιούχου καταρτίζεται σύμβαση σύμφωνα με την απόφαση ένταξης και έγκρισης η οποία περιλαμβάνει ιδίως σαφή αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου σε φάσεις, το χρονοδιάγραμμα, τον συνολικό προϋπολογισμό, τις πηγές, το ποσοστό, το ύψος, τον τρόπο, τις προϋποθέσεις και τους όρους της χρηματοδότησής του, τον τρόπο ελέγχου και κάθε άλλη σχετική με την εκτέλεση του έργου λεπτομέρεια.

 

3. Οι συμβατικές υποχρεώσεις απορρέουν από το κείμενο της σύμβασης γιο την ερμηνεία της οποίος λαμβάνεται υπόψη και κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται τούτο.

 

4. Με την περιέλευση της ανακοίνωσης στον ενδιαφερόμενο η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.