Προεδρικό διάταγμα 93/97 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η καταβολή της χρηματοδότησης στους δικαιούχους γίνεται σε δόσεις ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου μετά από έλεγχο και παρακολούθηση της υλοποίησής του και σχετική πιστοποίηση εφόσον διαπιστωθεί η υλοποίησή του σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό και τους λοιπούς όρους που προβλέπονται στη σύμβαση.

 

2. Στην απόφαση ένταξης και έγκρισης μπορεί να προβλέπεται η χορήγηση στον δικαιούχο προκαταβολής καθώς και ο χρόνος καταβολής της. Η προκαταβολή αυτή μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 50% της τυχόν συμμετοχής στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και μέχρι ποσοστού 50% των Κοινοτικών Πόρων.

 

3. Σε περίπτωση που το έργο του δικαιούχου εκτελείται σε περισσότερα του ενός έτη, το παραπάνω ποσοστό της προκαταβολής υπολογίζεται επί της τυχόν πρώτης ετήσιας δέσμευσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των Κοινοτικών πόρων για την εκτέλεση του έργου αυτού. Η παραπάνω προκαταβολή συμψηφίζεται στην αξία του τελευταίου μέρους του έργου επί ετησίου έργου ή, επί έργου εκτελούμενου σε περισσότερα έτη, στην τελευταία δόση του συνόλου του έργου.

 

4. Για την καταβολή της ως άνω προκαταβολής ο δικαιούχος υποβάλλει προηγουμένως ισόποση εγγυητική επιστολή Τραπέζης αναγνωρισμένης από την Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούμενη της ενστάσεως της διζήσεως, ότι θα καταβάλλει το ποσόν της εγγυητικής επιστολής απροφασίστως στο Δημόσιο, εντός 3 ημερών από της εγγράφου περί της γενομένης καταπτώσεως ειδοποιήσεώς της από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του δικαιούχου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και την αποπληρωμή του συνόλου της χρηματοδότησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.