Προεδρικό διάταγμα 93/97 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, ο έλεγχος και η πιστοποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος γίνεται από τις επιτροπές που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 εδάφιο β' του άρθρου 7 του νόμου 2244/1994 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 17 παράγραφος 2 του νόμου 2308/1995.

 

2. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τον παραπάνω έλεγχο, δεν τηρούνται οι όροι της σύμβασης αναστέλλεται η πληρωμή των δόσεων και η Υπουργός Ανάπτυξης διατάσσει την επιστροφή από το δικαιούχο του ποσού της χρηματοδότησης που έχει καταβληθεί, προσαυξημένο κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής της χρηματοδότησης από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση ταυ χρέους από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Με την ίδια απόφαση η Υπουργός Ανάπτυξης δύναται να επιβάλλει και την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της προκαταβολής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.