Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49/19

ΠΥΣ 49/2019: Παράταση της ισχύος της υπ' αριθμόν 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49/2019: Παράταση της ισχύος της υπ' αριθμόν 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, (ΦΕΚ 213/Α/2019), 24-12-2019.

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1232/1982 Επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4352/1964 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 22/Α/1982),

 

β) του άρθρου 10 του νόμου 3812/2009 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234/Α/2009),

 

γ) της παραγράφου 8 του άρθρου 49 του νόμου 3943/2011 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 66/Α/2011),

 

δ) των άρθρων 117 παράγραφος 2 και 119 του νόμου 4622/2019 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 133/Α/2019), καθώς και των άρθρων 1 έως και 7 του νόμου [Ν] 4590/2019 Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 17/Α/2019) και του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005),

 

ε) του προεδρικού διατάγματος 80/2019 Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ως Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 118/Α/2019),

 

στ) του προεδρικού διατάγματος 81/2019 Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (ΦΕΚ 119/Α/2019),

 

ζ) του προεδρικού διατάγματος 83/2019 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών ((ΦΕΚ 121/Α/2019) και (ΦΕΚ 126/Α/2019)),

 

η) του προεδρικού διατάγματος 84/2019 Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων (ΦΕΚ 123/Α/2019),

 

θ) της υπ' αριθμόν 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα (280/Α/2006), όπως ισχύει.

 

2. Την ανάγκη περιστολής, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, των δαπανών στο Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

4. Την από 23-12-2019 εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

5. Τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

 

Παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως την 31-12-2020 η ισχύς της υπ' αριθμόν 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει.

 

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Πρωθυπουργός

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.