Απόφαση 77921/95

Απόφαση 77921/1440/1995: Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 77921/1440/1995: Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον, (ΦΕΚ 795/Β/1995), 14-09-1995.

 

Οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παράγραφος 1)ζ) του νόμου 1338/1983 εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 70/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παράγραφος 1) και 24 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και των άρθρων 9 και 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 473/1985 καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παράγραφοι 2, 3 και 12) και του άρθρου 13 του νόμου 1515/1985 ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985) όπως το άρθρο 13 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 31 του νόμου 1650/1986.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παράγραφοι 2, 3 και 12) και του άρθρου 13 του νόμου 1561/1985 ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 148/Α/1985), όπως το άρθρο 13 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του νόμου 1650/1986.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/Α/1994) όπως συμπληρώθηκε με το νόμο 2240/1994 Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.α. (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 323/1989 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (ΦΕΚ 146/Α/1989).

 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 8 του Κεφαλαίου Α του νόμου [Ν] 2266/1994 Έλεγχος του Δημόσιου Τομέα, μετατάξεις κ.λ.π. (ΦΕΚ 218/Α/1994).

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 1599/1986 Σχέσεις κράτους - πολίτη κ.λ.π. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α/1986).

 

9. Την οδηγία 1990/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 07-06-1990 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 158/56/1990).

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

11. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 91130/1968/1994 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ελισάβετ Παπαζώη (ΦΕΚ 878/Β/1994), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης σε πληροφορίες

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις για τη χορήγηση πληροφοριών διαδικασία

Άρθρο 5: Σύσταση, αρμοδιότητες επιτροπής για την πρόσβαση σε πληροφορίες για το περιβάλλον

Άρθρο 6: Διάδοση πληροφοριών

Άρθρο 7: Κατάρτιση έκθεσης

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 06-09-1995

 

Οι Υπουργοί

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν ΗΠ/11764/653/2006 απόφαση (ΦΕΚ 327/Β/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.