Απόφαση 8243/91

Απόφαση 8243/1113/1991: Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 8243/1113/1991: Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου, (ΦΕΚ 138/Β/1991), 08-03-1991.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αναπληρωτής Εθνικής οικονομίας, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 70/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 8 (παράγραφος 2)α), 10 (παράγραφος 2), 28, 29 και 30 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως το τελευταίο αυτό άρθρο τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παράγραφος 12) του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παράγραφος 1) και 24 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και των άρθρων 9 και 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985) και του νόμου 1561/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 148/Α/1985) και ειδικότερα των διατάξεων των άρθρων 11 (παράγραφοι 2, 3 και 12) των 13 των νόμων αυτών, όπως τα τελευταία τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 31 (παράγραφοι 6 και 7) του νόμου 1650/1986.

 

5. Την οδηγία 1987/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19-03-1987 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

6. Την 69269/5387/1990 κοινή υπουργική απόφαση Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ... και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το νόμο 1650/1986 (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

7. Την 75308/5512/1990 κοινή υπουργική απόφαση Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 691/Β/1986).

 

8. Την 59388/3363/1988 απόφαση Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 691/Β/1986).

 

9. Το προεδρικό διάταγμα 70Α/1988 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία (ΦΕΚ 31/Α/1988).

 

10. Την Υ1202/1990 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας όπως συμπληρώθηκε με την Υ1250/1991 απόφαση.

 

11. Την Υ1074/1990 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 3: Καθορισμός και μέτρα τήρησης των οριακών τιμών εκπομπών αμιάντου

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις

Άρθρο 5: Μέθοδοι ανάλυσης και δειγματοληψίας

Άρθρο 6: Έλεγχοι

Άρθρο 7: Μέτρα για εργασίες κατεδάφισης

Άρθρο 8: Μέτρα για στερεά απόβλητα με αμίαντο

Άρθρο 9: Ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 10: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 11: Κυρώσεις

Άρθρο 12: Παραρτήματα

Άρθρο 13

Άρθρο 14

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 11-02-1991

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.