Νόμος 2443/96 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 9 του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/1996) υπάγονται και οι οφειλέτες προς το Δημόσιο των περιοχών που καθορίζονται με τις [Π] υπ' αριθμούς 256/13-07-1994 και 75/04-04-1996 Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

Η κατάθεση των σχετικών αιτήσεων για την υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση πρέπει να γίνει μέσα σ' 1 μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η δε καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης πρέπει να γίνει έως και την τελευταία εργάσιμη για τις υπηρεσίες ημέρας του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου.

 

Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται και βεβαιωμένα χρέη σε δημόσια οικονομική υπηρεσία, εκτός των αναφερομένων περιοχών που καθορίζουν οι με αριθμούς 242/06-06-1995, 266/18-07-1995 και 75/04-04-1996 Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου, τα οποία οφείλονται από επιχειρήσεις που έχουν την κύρια εγκατάστασή τους αποκλειστικά στις περιοχές που καθορίζουν οι ανωτέρω Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

2. Στο άρθρο 27 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) προστίθεται παράγραφος με αριθμό 5, που έχει ως εξής:

 

{5.Το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα δεν λαμβάνεται σε βάρος προσώπων που συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια των επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις ή είναι εκπρόσωποι αυτών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν τοποθετηθεί στη θέση αυτή με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού και αφορούν χρέη προς το Δημόσιο, βεβαιωμένα στο όνομα του νομικού προσώπου.

 

Τυχόν ληφθέντα μέτρα για τα ως άνω χρέη ανακαλούνται και σχετικές εκκρεμείς δίκες καταργούνται.}

 

3. Τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων που ορίζονται στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992), όπως ισχύει, τα οποία ανέρχονται σε είκοσι χιλιάδες (20.000), τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000), εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) και εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές, αυξάνονται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000), σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000), εκατό χιλιάδες (100.000) και εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) δραχμές, αντίστοιχα.

 

4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού ισχύουν από 01-01-1997.

 

5. Στο άρθρο 6 του νόμου [Ν] 1642/1997 η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για ακίνητα, η άδεια κατασκευής των οποίων εκδίδεται από 01-01-2000.}

 

6. Στο άρθρο 56 του νόμου [Ν] 1642/1986, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στο φόρο προστιθέμενης αξίας υπάγονται και τα εργολαβικά προσύμφωνα ανέγερσης οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής, τα οποία συντάχθηκαν μετά την 21-08-1986 και η σχετική άδεια εκδίδεται μετά την 01-01-2000.}

 

7. Η ισχύς των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 5 και 6 αρχίζει από 01-01-1997.

 

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του νόμου 2214/1994 καταργείται.

 

9. Οι εισπράξεις του λογαριασμού ΔΕΤΕ θα κατατίθενται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε ειδικό έντοκο λογαριασμό που θα ανοιχτεί σε οποιαδήποτε από τις λειτουργούσες στην Ελλάδα αναγνωρισμένες τράπεζες.

 

10. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου 9 ισχύει και για τις εισπράξεις υπέρ του λογαριασμού των ΔΕΧΕ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.