Νόμος 2937/01 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Νομικό καθεστώς Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, η οποία συνεστήθη με το άρθρο 20 του νόμου 2651/1998 (ΦΕΚ 248/Α/1998), διέπεται εφεξής από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920), του άρθρου 22 του νόμου 2733/1999 (ΦΕΚ 155/Α/1999), το οποίο εφαρμόζεται στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία από τη δημοσίευση του παρόντος ανεξάρτητα από τη συμμετοχή επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής και τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1563/1939 (ΦΕΚ 14/Α/1939), του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 787/1970 (ΦΕΚ 292/Α/1970), των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 156/1997 (ΦΕΚ 132/Α/1997) και [ΠΔ] 157/1997 (ΦΕΚ 133/Α/1997) και του άρθρου 20 του νόμου 2651/1998, τελεί δε υπό την εποπτεία των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μακεδονίας - Θράκης.

 

2. Στους σκοπούς της Εταιρείας περιλαμβάνονται ιδίως:

 

α. Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητες και τα έργα αυτά συμπεριλαμβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση των προς τους σκοπούς αυτούς αποδιδόμενων υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και τα έργα και οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των πάσης φύσεως λυμάτων (πλην των τοξικών) και η επεξεργασία, διανομή, διάθεση και διαχείριση των προϊόντων των δικτύων αποχετεύσεως.

 

β. Η εκμετάλλευση των προϊόντων που προέρχονται από την επεξεργασία λυμάτων.

 

γ. Η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ιδίως μέσω των δικτύων υδρεύσεως ή αποχετεύσεως.

 

δ. Η παραγωγή, ιδίως με την εκμετάλλευση του ύδατος που προέρχεται από πηγές, φράγματα, υδραγωγεία και αγωγούς, καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

 

ε. Η πραγματοποίηση επενδύσεων σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5.

 

3. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η Εταιρεία δύναται ιδίως:

 

α. Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις.

 

β. Να συνιστά εταιρείες ή κοινοπραξίες ή να συμμετέχει σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εντός ή εκτός Ελλάδας.

 

γ. Να παρέχει τεχνικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες.

 

δ. Να συνάπτει δάνεια ή να λαμβάνει και να χορηγεί πιστώσεις κάθε μορφής, καθώς και να συνάπτει συμβάσεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων αποκλειστικώς προς το σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας προς το σκοπό της σύναψης των συμβάσεων της παραγράφου αυτής, η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης δύναται να εκχωρεί, να ενεχυριάζει ή να μεταβιβάζει τις πάσης φύσεως απαιτήσεις της κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες, με τους περιορισμούς της παραγράφου 6.

 

ε. Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα ή να διενεργεί κάθε άλλη υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με το σκοπό της.

 

4. Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης δεν δύναται:

 

α. Να αναλαμβάνει δραστηριότητες στην Ελλάδα εκτός της εκάστοτε περιοχής δραστηριότητάς της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 ή στο εξωτερικό. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον οι παραπάνω δραστηριότητες ασκούνται μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό ή μέσω κοινοπραξιών των ανωτέρω επιχειρήσεων και εταιρειών με άλλες εταιρείες ή φορείς και σύμφωνα με τους περιορισμούς της παραγράφου 5, ή εφόσον πρόκειται για δραστηριότητες σχετικές με την πώληση συμπληρωματικών ποσοτήτων ύδατος για την υδροδότηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκονται εκτός της εκάστοτε περιοχής δραστηριότητας (ενίσχυση δικτύων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

 

β. Να συνάπτει συμβάσεις με τις ως άνω επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες με όρους που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακριτική ή προνομιακή μεταχείριση των επιχειρήσεων αυτών από την ίδια.

 

5. Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης δύναται να επενδύει στις επιχειρήσεις και εταιρείες της προηγούμενης παραγράφου ή να χορηγεί δάνεια σε αυτές ή να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών προς τρίτους, μόνο εφόσον δεν επηρεάζεται αρνητικά η ικανότητά της να χρηματοδοτεί τις τρέχουσες ή μελλοντικές υποχρεώσεις της, υπό όρους και προϋποθέσεις που δύνανται να καθορισθούν στο καταστατικό.

 

6. Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης απαγορεύεται να εκποιεί, να εκμισθώνει ή να παραχωρεί κατά χρήση ή να συνιστά οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων πάγιων στοιχείων της που συνδέονται άρρηκτα με την άσκηση των σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων της, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου.

 

7. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ορίζεται σε πέντε δισεκατομμύρια εκατόν έντεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές (5.111.250.000), διαιρείται σε δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) μετοχές που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα δραχμών και εβδομήντα πέντε λεπτών (340,75) η καθεμία και δημιουργείται ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο ύψους ογδόντα εννέα δισεκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων δραχμών (89.888.750.000). Η διάθεση ή χρησιμοποίηση του ειδικού αυτού αποθεματικού κεφαλαίου δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε φορολογία. Το παραπάνω ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο θα μειωθεί κατά την καθαρή λογιστική αξία των ακινήτων και λοιπών παγίων που θα μεταβιβασθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 22.

 

8. Το Δημόσιο δύναται να διαθέτει σε επενδυτές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό έως 49% του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της από 07-09-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 175/Α/2012).

 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, καταρτίζεται το καταστατικό της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στο μετοχικό κεφάλαιο, τον αριθμό των μετοχών, την επωνυμία, το σκοπό, την αύξηση, και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετόχων, το διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τη σύγκληση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου, τους ελεγκτές, την εταιρική χρήση, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της και κάθε άλλο θέμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και του άρθρου 22 του νόμου 2733/1999 και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προγενέστερες ειδικότερες καταστατικές διατάξεις. Το καταστατικό αυτό τροποποιείται ως προς όλα τα θέματα ή και κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και του άρθρου 22 του νόμου 2733/1999. Μέχρι τη δημοσίευση της παραπάνω υπουργικής απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας με τις οποίες ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα.

 

10. Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις καταρτίζουν κανονισμούς για την εκπόνηση μελετών, την ανάθεση έργων, τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και παροχής σε αυτές υπηρεσιών, που εγκρίνονται με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων.

 

Από την έγκριση των ως άνω κανονισμών η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων για την εκπόνηση μελετών, την ανάθεση έργων, τις προμήθειες και την παροχή σε αυτές υπηρεσιών, με την επιφύλαξη των οικείων διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

11. Εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συντάσσεται και δημοσιεύεται νέος Χάρτης Υποχρεώσεων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης προς τους Καταναλωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996). Μέχρι τη δημοσίευση του νέου Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.