Νόμος 3074/02 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Ειδικού Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Ειδικός Γραμματέας διοικεί το Σώμα, προΐσταται των Επιθεωρητών Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών και του προσωπικού της Γραμματείας, είναι πειθαρχικός προϊστάμενός τους και μπορεί να επιβάλλει ποινή επίπληξης ή προστίμου μέχρι των αποδοχών ενός μηνός.

 

2. Οι Επιθεωρητές Ελεγκτές και Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές αξιολογούνται από τον Ειδικό Γραμματέα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, που ορίζουν το χρόνο, τον τύπο, το περιεχόμενο και τη διαδικασία σύνταξης των εκθέσεων και γενικότερα το σύστημα αξιολόγησης της υπηρεσίας ή του φορέα τους.

 

Ο Ειδικός Γραμματέας αξιολογεί, επίσης, κάθε χρόνο, με ειδική έκθεση το συνολικό έργο κάθε Επιθεωρητή Ελεγκτή και Βοηθού Επιθεωρητή Ελεγκτή. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα, ρυθμίζονται τα κριτήρια, ο τύπος, ο τρόπος και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την αξιολόγηση αυτή. Εάν σε δύο ειδικές εκθέσεις κριθεί το έργο Επιθεωρητή Ελεγκτή και Βοηθού Επιθεωρητή Ελεγκτή ως μη ικανοποιητικό, ανακαλείται η απόσπασή του.

 

3. Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης επικουρείται από εννέα (9) Προϊσταμένους Επιθεωρητές, οι οποίοι προέρχονται από τους υπηρετούντες Επιθεωρητές - Ελεγκτές και ορίζονται ή παύονται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Ο αριθμός των Προϊσταμένων Επιθεωρητών μπορεί να αυξάνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών σε περίπτωση σύστασης νέων Περιφερειακών Γραφείων του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 

Οι Προϊστάμενοι Επιθεωρητές προΐστανται των Επιθεωρητών - Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών στα πλαίσια του ελεγκτικού έργου, έχουν αρμοδιότητα συντονισμού των τομέων δράσης του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και εποπτεύουν τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές και Βοηθούς Επιθεωρητές - Ελεγκτές κατά τη διαδικασία κατάρτισης των εκθέσεων ελέγχου. Επίσης εξουσιοδοτούνται από τον Ειδικό Γραμματέα παράλληλα με το έργο της Επιθεώρησης να προβαίνουν σε ενέργειες που αφορούν τις ελεγκτικές διαδικασίες και την παρακολούθηση της πορείας του ελεγκτικού έργου, καθώς και να υπογράφουν κατ' εντολή του.

 

Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ορίζεται ένας από τους Προϊσταμένους Επιθεωρητές να τον αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για την άσκηση των καθηκόντων του. Οι Προϊστάμενοι Επιθεωρητές μπορούν να ορίζονται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ως υπεύθυνοι συντονισμού του ελεγκτικού έργου και συνεργασίας είτε μεταξύ των Περιφερειακών Γραφείων του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης είτε μεταξύ των Περιφερειακών Γραφείων και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος. Οι Προϊστάμενοι Επιθεωρητές, οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές κατά τη διάρκεια της θητείας τους μπορούν να μετακινούνται από την Κεντρική Υπηρεσία προς τα Περιφερειακά Γραφεία και αντιστρόφως είτε μετά από αίτηση τους είτε για την κάλυψη σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 

Όπου στις κείμενες διατάξεις αναγράφεται η φράση Ειδικοί Επιθεωρητές νοούνται εφεξής οι Προϊστάμενοι Επιθεωρητές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007).

 

4. Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μετά την έγκριση των εκθέσεων επιθεώρησης - ελέγχου από την επιτροπή της παραγράφου 5)α του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, σε περίπτωση που από αυτές προκύπτει μη σύννομη συμπεριφορά υπαλλήλων φορέων αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ή μελών διοίκησης φορέων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, παρακολουθεί την πορεία της πειθαρχικής δίωξης από το αρμόδιο κατά περίπτωση πειθαρχικό όργανο ή παραγγέλλει τη λήψη άλλων μέτρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.