Νόμος 3074/02 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Στελέχωση Προσόντα και διαδικασία επιλογής προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Του Σώματος προΐσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), η θέση του οποίου έχει συσταθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α).

 

2. α. Για τη συγκρότηση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης συνιστώνται 152 θέσεις Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 

Οι θέσεις αυτές μπορεί να αυξάνονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι συσταθείσες, με την παράγραφο 2 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3)β του άρθρου 3 του νόμου 3074/2002 και τα προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 10/2007 (ΦΕΚ 6/Α/2007) και [ΠΔ] 36/2009 (ΦΕΚ 54/Α/2009), 40 θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης καταργούνται.

 

β. Οι υπηρετούντες Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης εξακολουθούν να υπηρετούν στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης έως τη λήξη της θητείας τους. Εφόσον κατά τη διάρκεια αυτής πληρούν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα για τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, κατατάσσονται για το υπόλοιπο του χρόνου απόσπασής τους στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης σε κενές θέσεις Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης κατόπιν αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων τους από την τριμελή επιτροπή της περίπτωσης γ' του άρθρου 3 του νόμου 3074/2002. Για την κατάταξή τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του νόμου 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/2014).

 

3. α. Η πλήρωση των θέσεων των Επιθεωρητών - Ελεγκτών γίνεται με απόσπαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που κάθε φορά ισχύουν με επιφύλαξη μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραμονής των υπαλλήλων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες παραμεθόριων ή νησιωτικών περιοχών στις οποίες διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν, μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Δ' και δωδεκαετή δημόσια υπηρεσία ή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με τετραετή, τουλάχιστον, υπηρεσία μετά την αποφοίτησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.

 

β. Η πλήρωση των θέσεων των Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών γίνεται με απόσπαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που κάθε φορά ισχύουν με επιφύλαξη μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραμονής των υπαλλήλων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών στις οποίες διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν, μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Δ', οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.

 

Οι αποσπάσεις των ανωτέρω διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από, ιδιαίτερη, για κάθε περίπτωση, δημόσια πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες, ευρείας κυκλοφορίας, εφημερίδες και κοινοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 

Με την πρόσκληση μπορεί να καθορίζονται, για ορισμένο αριθμό θέσεων Επιθεωρητών Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών, συγκεκριμένοι κλάδοι και ειδικότητες.

 

Σε θέσεις Επιθεωρητών Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών αποσπώνται υπάλληλοι, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο και πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους, αντιστοίχως.

 

Τα όρια αυτά ηλικίας δεν ισχύουν για την παράταση της απόσπασής τους κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 

Οι Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές που συμπληρώνουν, κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο νόμο για τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές, δύνανται να κατατάσσονται σε υφιστάμενες κενές θέσεις Επιθεωρητών - Ελεγκτών, για το υπόλοιπο του χρόνου απόσπασης τους στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Η επιλογή των βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών για κατάταξη σε θέσεις Επιθεωρητών - Ελεγκτών γίνεται μετά από συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής της περίπτωσης γ' του άρθρου 3 του νόμου 3074/2002 (296/Α/2002), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για το συγκεκριμένο έργο τα μέλη της επιτροπής δεν λαμβάνουν αμοιβή.

 

γ. Η επιλογή των υπαλλήλων σε θέσεις Επιθεωρητών Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών γίνεται μετά από προηγούμενη συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η επιτροπή αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και διαμορφώνει γνώμη για την προσωπικότητα και την ικανότητα άσκησης των καθηκόντων Επιθεωρητή Ελεγκτή και Βοηθού Επιθεωρητή Ελεγκτή.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η αμοιβή των μελών της επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α/2006), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 47 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011), με την παράγραφο 18 του άρθρου 1 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), με την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014).

 

4. Η απόσπαση των Επιθεωρητών Ελεγκτών και των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης διαρκεί τρία έτη, μπορεί να παρατείνεται, με απόφαση του ίδιου Υπουργού, μία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρονικό διάστημα και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του υπαλλήλου. Ανάκληση της απόσπασης μπορεί να γίνει μόνο για σπουδαίο λόγο, ύστερα από αίτηση του αποσπασμένου και αποδοχή της από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή για λόγους ακαταλληλότητας ή αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων του, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 

Η απόσπαση των Επιθεωρητών - Ελεγκτών, που έχουν συμπληρώσει 9 συνεχή έτη υπηρεσίας στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ως Επιθεωρητές - Ελεγκτές ή ως Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές, ανανεώνεται αυτοδίκαια. Ο συνολικός αριθμός των ανωτέρω Επιθεωρητών - Ελεγκτών των οποίων η απόσπαση ανανεώνεται αυτοδίκαια δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 20% του εκάστοτε αριθμού των οργανικών θέσεων του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Η απόσπαση των ανωτέρω Επιθεωρητών - Ελεγκτών ανακαλείται κατόπιν εισήγησης του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μόνο για λόγους αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή πλημμελούς άσκησης αυτών ή ύστερα από αίτηση των ιδίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 9 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010).

 

5. Οι Επιθεωρητές Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές λαμβάνουν το μισθό και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και όλα ανεξαιρέτως τα επιδόματα και οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής τους θέσης. Στον προϊστάμενο του Σώματος, στους Ειδικούς Επιθεωρητές, στους Επιθεωρητές Ελεγκτές και στους Βοηθούς Επιθεωρητές Ελεγκτές καταβάλλεται επιπλέον ειδική πρόσθετη αποζημίωση, που καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

6. Η καταβολή των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης των Επιθεωρητών Ελεγκτών και των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών γίνεται με χρηματικά εντάλματα προπληρωμής από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού. Ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατά μήνα ημερών εκτός έδρας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι, διατηρουμένου του ορίου των εκατόν είκοσι ημερών κατ' έτος.

 

7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να υπηρετούν, μετά από αίτηση τους, οι αποσπασμένοι ήδη, στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Επιθεωρητές Ελεγκτές και Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές, αφού επανακριθούν από την επιτροπή της παραγράφου 3)γ' του άρθρου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από εισήγηση της ίδιος επιτροπής, ανακαλείται η απόσπαση όσων κρίθηκαν ότι δεν έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή Ελεγκτή ή Βοηθού Επιθεωρητή Ελεγκτή, με εξαίρεση το όριο ηλικίας της παραγράφου 3)β' του παρόντος άρθρου.

 

8. Η υπηρεσία των Επιθεωρητών - Ελεγκτών, καθώς και η προϋπηρεσία στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, από την ισχύ του νόμου [Ν] 2477/1997 (ΦΕΚ 59/Α/1997) και των προγενέστερων νόμων ([Ν] 1982/1990, [Ν] 1943/1991 και [Ν] 2266/1994), λογίζεται ως υπηρεσία προϊσταμένου Τμήματος, η δε υπηρεσία σε θέση Προϊσταμένου Επιθεωρητή λογίζεται από την έναρξή της, ως υπηρεσία Προϊσταμένου Διεύθυνσης, μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν, ως προς τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων και την υπηρεσιακή τους αξιολόγηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014).

 

9. Ο Ειδικός Γραμματέας, οι Επιθεωρητές Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας, στο οποίο υποχρεούνται οι υπηρετούντες στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και μετά την αποχώρησή τους από αυτό. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία ισχύος του νόμου [Ν] 2477/1997 (ΦΕΚ 59/Α/1997).

 

Ο Ειδικός Γραμματέας, οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ενώπιον ποινικών δικαστηρίων για αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις ή παραλήψεις στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή ενάγονται ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων για την ίδια αιτία, μπορούν να παρίστανται και να εκπροσωπούνται ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατόπιν αιτήματος του επικεφαλής του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο γίνεται υποχρεωτικά δεκτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004), με την παράγραφο 3 του άρθρου 47 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011), με την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014).

 

10. Ο Ειδικός Γραμματέας, οι Επιθεωρητές Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές τηρούν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και επί μία πενταετία μετά την αποχώρηση τους. Η υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και του καθήκοντος εχεμύθειας αφορά και το προσωπικό της Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 

11. Παραβιάσεις του απορρήτου ή του καθήκοντος εχεμύθειας, καθώς και η εκ δόλου μη στάθμιση στοιχείων επιβαρυντικών για την υπηρεσία που επιθεωρείται ή ελέγχεται και τους υπαλλήλους της, συνιστούν σοβαρό λόγο για την ανάκληση της απόσπασης του Επιθεωρητή Ελεγκτή ή του Βοηθού Επιθεωρητή Ελεγκτή.

 

12. Οι Επιθεωρητές Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές εφοδιάζονται για όλη τη διάρκεια της θητείας τους με υπηρεσιακή ταυτότητα, που αποδεικνύει την ιδιότητα τους.

 

13. α. Στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης λειτουργεί Γραμματεία για την υποστήριξη του έργου της επιθεώρησης και του ελέγχου, ως οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, της οποίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Διευθυντή, του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η οργάνωση της Γραμματείας, η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών της, η στελέχωση, η σύνθεση της σε προσωπικό και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 

β. Η στελέχωση της Γραμματείας γίνεται με απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή με απόσπαση υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, η οποία διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού ή άλλου συμβουλίου, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις.

 

Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής, μπορεί να ανανεώνεται χωρίς χρονικό περιορισμό και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου.

 

γ. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν το μισθό και όλες τις τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και όλα ανεξαιρέτως τα επιδόματα και οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής τους θέσης, τα οποία εξακολουθούν να καταβάλλονται από την υπηρεσία από την οποία αποσπώνται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997). Οι κατά τα ανωτέρω αποσπώμενοι, καθώς και οι μετακινούμενοι από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης υπάλληλοι, λαμβάνουν ειδική πρόσθετη αμοιβή, που ορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

δ. Οι αποσπάσεις υπαλλήλων στη Γραμματεία του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης κατ' εφαρμογή του νόμου [Ν] 2477/1997, καθώς και εκείνες που έγιναν, κατ' εφαρμογή προγενέστερων νόμων, εξακολουθούν να ισχύουν.

 

ε) Στους Επιθεωρητές - Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, στους Βοηθούς Επιθεωρητές - Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης και στο λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Περιφερειακά Γραφεία του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και στους ειδικούς επιθεωρητές και το λοιπό προσωπικό της υπηρεσίας του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης εντός έδρας, το ύψος και οι όροι καταβολής των οποίων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 

14. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, θεσπίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζεται το ύψος των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης του Ειδικού Γραμματέα και των Ειδικών Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004).

 

16. Για τη συμβουλευτική νομική υποστήριξη του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης συνιστώνται τρεις (3) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, οι οποίοι προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Η αντιμισθία των ανωτέρω καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 15 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.