Νόμος 3491/06 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ρυθμίσεις θεμάτων Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 3074/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Τα όρια αυτά ηλικίας δεν ισχύουν για την παράταση της απόσπασής τους κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005), με την οποία αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002), τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

 

{2. Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης επικουρείται από δεκατέσσερις (14) Προϊσταμένους Επιθεωρητές, οι οποίοι προέρχονται από τους υπηρετούντες Επιθεωρητές - Ελεγκτές και ορίζονται ή παύονται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Ο αριθμός των Προϊσταμένων Επιθεωρητών μπορεί να αυξάνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών σε περίπτωση αύξησης των θέσεων των Επιθεωρητών - Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή σε περίπτωση σύστασης νέων Περιφερειακών Γραφείων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.