Νόμος 3491/06 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Διεύρυνση αρμοδιοτήτων Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ. Αξιολογεί σχετικές με τις αρμοδιότητές του καταγγελίες ή αναφορές που υποβάλλονται στο Γραφείο του και μπορεί κατά την κρίση του να τις διερευνά ή να τις θέτει στο αρχείο,}

 

2. Κατά τους ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις, έρευνες και ένορκες διοικητικές εξετάσεις που διενεργούνται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή, ύστερα από εντολή του, από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου μπορεί να ορίζονται, με απόφασή του, εφόσον παρίσταται ανάγκη, ως εμπειρογνώμονες λειτουργοί ή υπάλληλοι των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002. Οι κάθε είδους δαπάνες βαρύνουν, κατά περίπτωση, τους προϋπολογισμούς των παραπάνω φορέων. Επίσης ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να αναθέτει τις κατά το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου προβλεπόμενες πραγματογνωμοσύνες σε ιδιώτες. Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

 

3. Στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1, καθώς και του άρθρου 8 του νόμου 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπάγεται αυτοδικαίως κάθε Σώμα ή Υπηρεσία Επιθεώρησης και Ελέγχου που ιδρύεται.

 

4. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ε. (i) Διεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των μελών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου.

 

(ii) Διεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων, των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων, της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων των Προϊσταμένων Τμημάτων και των υπαλλήλων (ελεγκτών) που υπηρετούν στα Τμήματα Ελέγχου των ανωτέρω υπηρεσιών, καθώς και των Προϊσταμένων των Πολεοδομικών Γραφείων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Οι ανωτέρω υποβάλλουν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών προσωπικού, κατά το μήνα Μάιο κάθε έτους, δήλωση περιουσιακής κατάστασης των ίδιων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους, ανεξάρτητα από το αν υπήρξε ουσιώδης μεταβολή ή όχι της περιουσιακής τους κατάστασης κατά το προηγούμενο έτος. Για το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, τις ποινικές κυρώσεις, την ποινική διαδικασία και τον καταλογισμό ισχύουν οι κείμενες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 3345/2005.}

 

5. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να θέτει, κατά περίπτωση, στους φορείς της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 δεσμευτικές προθεσμίες απάντησης ή χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων σε αυτόν.

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005) αντικαθίσταται, από την έναρξη ισχύος του, ως εξής:

 

{3. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί:

 

α) Να αναθέτει την εκτέλεση μελετών και εφαρμοσμένων ερευνών σε επιστημονικούς φορείς και ειδικούς επιστήμονες του εσωτερικού ή εξωτερικού.

 

β) Να αναθέτει σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα, τη διενέργεια μελετών και ερευνών σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

 

γ) Να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών, ιδίως του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ελέγχου της κακοδιοίκησης και περιορισμού της διαφθοράς.

 

δ) Να οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια, κυρίως για το προσωπικό των ιδιαίτερων σωμάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου της παραγράφου 2)α του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 και την ενημέρωση του κοινού.}

 

7. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης παρακολουθεί την εκτέλεση από τα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου των διαπιστώσεων και των προτάσεων που προκύπτουν από τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή καθορίζεται με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα.}

 

8. Στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης συνιστάται Διεύθυνση Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, της οποίας αποστολή είναι η υποστήριξη του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στην άσκηση του ετήσιου ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των μελών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου, σύμφωνα με την παράγραφο 2)ε του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 και των λοιπών προσώπων επί των οποίων δικαιούται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να ασκεί όμοιο έλεγχο.

 

Υποστηρίζει, επίσης, το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) υπαλλήλων, λειτουργών και οργάνων ελεγχόμενων από αυτόν, οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή σε άλλο φορέα.

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης τοποθετεί ως προϊστάμενο της ανωτέρω Διεύθυνσης μόνιμο υπάλληλο με Α' βαθμό της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, με δεκαπενταετή τουλάχιστον συνολικό χρόνο υπηρεσίας, ο οποίος αποσπάται για τον σκοπό αυτόν στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Ο αποσπώμενος επιλέγει τα επιδόματα που καταβάλλονται στο προσωπικό του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή αυτά της οργανικής του θέσης. Εφόσον επιλεγούν τα επιδόματα της οργανικής του θέσης, αυτά καταβάλλονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφο β)1 του νόμου [Ν] 3205/2003, όπως ισχύουν κάθε φορά. Τυχόν καταβαλλόμενα έξοδα κίνησης από την οργανική θέση του αποσπώμενου δεν περιλαμβάνονται στα επιδόματα αυτά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 80 του νόμου [Ν] 4478/2017 (ΦΕΚ 91/Α/2017).

 

9. Η τασσόμενη από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τους Προϊσταμένους των Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου προθεσμία περάτωσης των Επιθεωρήσεων και των Ελέγχων είναι ενδεικτική.

 

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του νόμου 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α/2003) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002) προστίθενται νέα εδάφια ως ακολούθως:

 

Διεξάγει ο ίδιος ή με τους Βοηθούς του ή τους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν στο Γραφείο του ή αρμόδια όργανα του εδαφίου α ' της ίδιας παραγράφου Ένορκη Διοικητική Εξέταση και σε κάθε περίπτωση μπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών μέτρων.

 

Μπορεί επίσης να παραπέμπει:

 

α) Στο αμέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση κατώτερου πειθαρχικού οργάνου, ασκώντας τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

 

β) Στο οικείο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση μονομελούς πειθαρχικού οργάνου των φορέων του εδαφίου α', η οποία δεν προσβάλλεται με ένσταση στο υπηρεσιακό συμβούλιο του οικείου φορέα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή οι κατά περιπτώσεις οικείες διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.}

 

11. Η άρνηση οργάνων, υπαλλήλων ή λειτουργών των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3074/2002 να συμπράξουν, να συνεργασθούν και να χορηγήσουν στοιχεία ή έγγραφα κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή, κατόπιν εντολής του, από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 περίπτωση β' του νόμου 2683/1999 ή των οικείων κατά περίπτωση διατάξεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.