Νόμος 3200/55 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται θέσις Υπουργού Βορείου Ελλάδος. Έδρα τούτου ορίζεται η Θεσσαλονίκη.

 

2. Ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος αποτελεί μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου και είναι ο ανώτερος εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως εις τις περιφέρειας των νομών Μακεδονίας και Θράκης. Έργον του είναι:

 

α) Ο συντονισμός και η κατεύθυνσις της κυβερνητικής πολιτικής εν τη περιφέρεια του.

 

β) Η εποπτεία των Νομαρχιών και των λοιπών υπηρεσιών της περιφέρειας του.

 

γ) Η εισήγησις εις την Κυβέρνησιν επί παντός θέματος αφορώντος την ασφάλειαν της περιφέρειας του, την αξιοποίηση του εθνικού πλούτου αυτής και γενικώς σχετιζομένου με την οικονομική, κοινωνική και πνευματικήν ανάπτυξη του λαού της περιφέρειας του.

 

δ) Η μελέτη παντός άλλου θέματος ανατιθέμενου σε αυτόν υπό του Προέδρου της Κυβερνήσεως και η κατ' ειδική εντολήν αυτού λήψις οιωνδήποτε γενικότερης σημασίας μέτρων προς αντιμετώπισιν των εκάστοτε παρουσιαζομένων αναγκών.

 

3. Δια βασιλικού διατάγματος που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να συσταθεί θέση Υφυπουργού Βορείου Ελλάδος με έδρα τα Ιωάννινα. Αυτός θα αποτελεί μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου και θα ασκεί στην περιφέρεια των νομών της Ηπείρου τις αυτές αρμοδιότητες, τις οποίες ασκεί ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος στην περιφέρεια των νομών Μακεδονίας και Θράκης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3925/1959 (ΦΕΚ 1/Α/1959).

 

4. Δια βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Προέδρου της Κυβερνήσεως και του αρμοδίου Υπουργού, δύναται ν' ανατίθενται εις τον Υπουργόν ή τον Υφυπουργό Βορείου Ελλάδος αρμοδιότητες Υπουργών μη μεταβιβασθείσα εις τους Νομάρχες. Εν περιπτώσει αναθέσεως τοιούτων αρμοδιοτήτων ο αρμόδιος Υπουργός μεριμνά δια την εις προσωπικήν ενίσχυσιν των υπηρεσιών του Υπουργού ή του Υφυπουργού βορείου Ελλάδος άνευ αυξήσεως των οργανικών θέσεων του εξ ου προέρχεται το προσωπικόν τούτο Υπουργείου, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2767/1954 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως τού νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2500/1953.

 

5. Παρά τω Υπουργώ Βορείου Ελλάδος λειτουργούν οι κάτωθι υπηρεσίες της καταργούμενης Γενικής Διοικήσεως βορείου Ελλάδος:

 

α) Το Γραφείον Πολιτικών Υποθέσεων.

β) Το Δικαστικό Γραφείον.

γ) Το Γραφείον Τύπου.

δ) Το Ειδικό Γραφείον Επανεποικισμού παραμεθορίων περιοχών (άρθρο 14 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2536/1953), του Υπουργού Βορείου Ελλάδος εξακολουθούντος να ασκεί τις υπό του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2536/1953, ως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε δια του Νόμου Διοικητή βορείου Ελλάδος, αρμοδιότητας.

 

6. Επίσης εξακολουθεί λειτουργούσα παρα τω αυτό Υπουργό ή παρά τη καταργούμενη Γενική Διοικήσει Υπηρεσία Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ασκούσα τις στο άρθρο 17 αρμοδιότητες κατά τις περί παρέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διατάξεις δια τον νομό Θεσσαλονίκης και δια τα εν τη έδρα του νομού τούτου νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ων οι δαπάνες υπόκεινται εις προληπτικό έλεγχο. Εις τον παρά τη άνω υπηρεσία Πάρεδρο ή τον νομικό αναπληρωτή του μεταβιβάζεται η αρμοδιότης καταλογισμού των ενώπιον του λογοδοτούντων υπολόγων εξ ενταλμάτων προπληρωμής ως και αναθεωρήσεως των σχετικών πράξεων του κατά τις σχετικές διατάξεις. Δια την τοποθέτηση και αναπλήρωση του Παρέδρου ως και του παρ' αυτό βοηθητικού προσωπικού, δυναμένου και να ενισχύεται κατά τις ανάγκες της υπηρεσίας δι' αποσπάσεως υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 627/1937 και του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 729/1941, ως ήδη ισχύουν αυτές.

 

7. Παρά τω Υπουργώ Βορείου Ελλάδος συνιστώνται:

 

α) μια θέσις Γενικού Γραμματέως επί βαθμό β' της Κατηγορίας ειδικών θέσεων,

β) μία θέσις Διευθυντού υπαλλήλου Α' Κατηγορίας επί βαθμό 3ο ή 2ο,

γ) τρείς θέσεις γραφέων ή δακτυλογράφων υπαλλήλων Β' Κατηγορίας επί βαθμό 11ο έως και 7ο και

δ) μία θέσις κλητήρος υπαλλήλου Γ' Κατηγορίας επί βαθμό 13ο έως και 8ο.

 

8. Γενικός Γραμματεύς διορίζεται ο κεκτημένος πτυχίον Σχολής Νομικής ή Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή των Σχολών Ευελπίδων, Δοκίμων και Ικάρων. Ούτος διορίζεται και απολύεται διά βασιλικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν]  316/1968 (ΦΕΚ 54/Α/1968).

 

9. Παρά τω Υπουργώ δύνανται να διορισθεί δι' αποφάσεως αυτού εις ιδιαίτερος Γραμματέας (μετακλητός υπάλληλος) επί βαθμό 5ο ή 4ο δύο βοηθοί αυτού (μετακλητός υπάλληλος) επί βαθμούς 8ο ή 7ο και εις οδηγός αυτοκινήτου (έκτακτος υπάλληλος).

 

10. Οι υπό των παραγράφων 7 και 9 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενες θέσεις υπάγονται εις το Υπουργείον Εσωτερικών (Α' Γενική Διεύθυνση), οι δε υπό στοιχεία β' και δ', της παραγράφου 7 περιλαμβάνονται εις την κατά το άρθρο 30 οργανική σύνθεση αυτού και ισχύει επ' αυτών η διάταξις του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2767/1954 νόμου περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2500/1953.

 

11. Ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος επί του προσωπικού των εν εις αυτόν υπαγομένων υπηρεσιών ασκεί τις στα άρθρα 18 - 21 αρμοδιότητας του Νομάρχου.

 

12. Τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει κατά τις διοικητικές αυτού αρμοδιότητας ο Γενικός Γραμματεύς και τούτου απόντος ή κωλυόμενο ή ελλείποντος ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης.

 

13. Επιτρέπεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών να συνιστάται παρά τω Υπουργώ Βορείου Ελλάδος παγία προκαταβολή, ης το ποσόν και οι δι' αυτής αντιμετωπιζόμενες δαπάνες ορίζονται εκάστοτε δι' ομοίων αποφάσεων των αυτών ως άνω Υπουργών, εφαρμόζονται δε και επ' αυτής οι ισχύουσες διατάξεις περί παγίων προκαταβολών των Νομαρχιών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.