Νόμος 3212/03 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις για την επιβολή προστίμων και τον έλεγχο σε αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 1337/1983 αντί των λέξεων όπως αυτή προσδιορίζεται με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του νόμου αυτού τίθενται οι λέξεις όπως αυτή προσδιορίζεται με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 6.

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 17 του νόμου 1337/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται για τα αυθαίρετα που ανεγείρονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης ο τρόπος και η διαδικασία εκτίμησης της αξίας του αυθαιρέτου με βάση:

 

α) το εμβαδόν,

β) τη χρήση,

γ) το είδος της κατασκευής και

δ) την τιμή ζώνης των ακινήτων της περιοχής ή άλλη βάση, εφόσον στην περιοχή δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται το ύψος των προστίμων, ο τρόπος βεβαίωσής τους από την πολεοδομική υπηρεσία, ο τρόπος ταμειακής βεβαίωσής τους που μπορεί να γίνεται σε δόσεις και μηχανογραφικά, η είσπραξή τους, η απόδοσή τους στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, τα θέματα αναπροσαρμογής της αξίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η βεβαίωση του προστίμου διατήρησης μπορεί να γίνεται μία φορά και η βεβαίωση να ισχύει μέχρις ότου προσκομισθεί βεβαίωση κατεδάφισης ή νομιμοποίησης του αυθαιρέτου. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία εκτίμησης της αξίας των αυθαιρέτων που έχουν ανεγερθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, με βάση το εμβαδόν, τη χρήση και το είδος κατασκευής, καθώς και τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου, όσον αφορά τα αυθαίρετα αυτά.}

 

3. Στο άρθρο 17 του νόμου 1337/1983 προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:

 

{15. Τα έσοδα από την επιβολή προστίμων σε αυθαίρετα που αποδίδονται στους δήμους, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του νόμου 1647/1986 ή στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 2946/2001, διατίθενται αποκλειστικά για την κατεδάφιση αυθαιρέτων, την εφαρμογή των σχεδίων πόλης και την ανάπλαση περιοχών.}

 

4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νόμου 1512/1985 μετά τις λέξεις του παρόντος άρθρου τίθενται οι λέξεις ή των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.

 

5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του νόμου 1512/1985 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι μικρές παραβάσεις για τις οποίες είναι δυνατή η εξαίρεση από την κατεδάφιση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της εξαίρεσης, οι όροι εφαρμογής της διάταξης αυτής και κάθε σχετικό θέμα.}

 

6. Στο άρθρο 9 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

 

{12. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1 επιτρέπεται η σύνδεση με τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης των αυθαίρετων κτισμάτων, εφόσον δεν βρίσκονται μέσα σε κοινόχρηστους χώρους, ρέματα, αρχαιολογικούς χώρους, στον αιγιαλό ή τη παραλία, σε δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις ή σε ζώνες απολύτου προστασίας προστατευόμενης περιοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1650/1986, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923 ή εντός εγκεκριμένων ορίων οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων ή εντός εγκεκριμένου γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου και σε περιοχή που προορίζεται για οικιστική ανάπτυξη ή

 

β) βρίσκονται εκτός των ορίων των σχεδίων και των ζωνών που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση, αποτελούν την κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη τους και έχουν εμβαδόν μέχρι 120 m2, το οποίο προσαυξάνεται κατά 30 m2 για κάθε μέλος της οικογένειας πέραν των τεσσάρων.

 

Η σύνδεση των κτισμάτων της παραγράφου αυτής γίνεται πάντοτε για 3 έτη ύστερα από σχετικό έγγραφο του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού και η παροχή διακόπτεται κατά τη λήξη της τριετίας με ευθύνη του οργανισμού ή της εταιρείας παροχής, εκτός αν εγκριθεί παράταση για ίσο πάντοτε χρονικό διάστημα με πράξη της πολεοδομικής υπηρεσίας.

 

Η παράταση εγκρίνεται αν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν διενεργηθεί νέες αυθαίρετες κατασκευές στο ακίνητο.}

 

7. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 27 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) αντί των λέξεων καθώς και την παροχή σχετικής έκπτωσης μέχρι 50% τίθενται, από τότε που ίσχυσε ο νόμος 2831/2000, οι λέξεις Τη μερική ή ολική απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και την παροχή σχετικής έκπτωσης ανάλογα με την κατηγορία του αυθαιρέτου, το εμβαδόν, τη χρήση του και το ύψος της οφειλής.

 

8. Αν η αρμοδιότητα για την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων ή την αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πλαισίων, υπαίθριων διαφημίσεων ή επιγραφών και την επιβολή προστίμου γι' αυτά ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' ή β' βαθμού, ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας μπορεί να τάσσει στον αρμόδιο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προθεσμία μέχρι τριάντα ημέρες, προκειμένου να εκδοθεί ή να εκτελεστεί η διοικητική πράξη για την κατεδάφιση του αυθαιρέτου ή την αφαίρεση της παράνομης διαφήμισης ή της επιγραφής και των πλαισίων τους ή την επιβολή προστίμου ή να ανακληθεί παράνομη πράξη που εκδόθηκε.

 

Μετά την πάροδο της προθεσμίας, η Περιφέρεια καθίσταται αποκλειστικά αρμόδια για την έκδοση της σχετικής πράξης ή την κατεδάφιση ή την αφαίρεση ή την ανάκληση της παράνομης πράξης.

 

Στις περιπτώσεις αυτές, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, παρακρατείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, που οφείλονται στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ποσό ίσο με το τριπλάσιο των δαπανών κατεδάφισης ή αφαίρεσης.

 

Αν σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο για παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο, διαφήμιση ή επιγραφή, το πρόστιμο περιέρχεται στο Δημόσιο.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να ρυθμίζεται ο ειδικότερος τρόπος έκδοσης και ο τρόπος εκτέλεσης της διοικητικής πράξης και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Όσον αφορά την αφαίρεση των παράνομων διαφημιστικών πλαισίων, διαφημίσεων ή επιγραφών, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου οι ρυθμίσεις των παραγράφων 4 και 8 του άρθρου 9 του νόμου 2946/2001, όπως τροποποιούνται με το άρθρο 13 του νόμου αυτού.

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δύναται να αφαιρούνται παράνομα διαφημιστικά πλαίσια και παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις ή επιγραφές που βρίσκονται στις περιοχές που ορίζεται με το άρθρο 2 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000) και να καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων η δαπάνη αφαίρεσης, εξάλειψης ή απομάκρυνσης αυτών, κάθε άλλη, συναφής με την αφαίρεση δαπάνη, καθώς και τα πρόστιμα που προβλέπονται από το άρθρο αυτό. Τα πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και περιέρχονται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Ανώνυμη Εταιρεία και της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και εφόσον δεν έχουν προηγουμένως καταλογιστεί οι ανωτέρω δαπάνες και πρόστιμα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή εφόσον δεν εκδοθεί η απόφαση αυτή και δεν αφαιρεθούν τα παράνομα πλαίσια, διαφημίσεις ή επιγραφές εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που περιήλθε στους ανωτέρω η σχετική έγγραφη ειδοποίηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 18 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.