Νόμος 3450/06 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 14 του νόμου 2638/1998, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 3153/2003 (ΦΕΚ 153/Α/2003) και ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Για την κάλυψη παροδικών εκπαιδευτικών αναγκών των ακαδημιών εμπορικού ναυτικού, μπορεί να ανατίθεται, ύστερα από προκήρυξη, Διδακτικό έργο ενός μέχρι τεσσάρων διδακτικών εξαμήνων σε ΕΕΠ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αντιμισθία. Το ΕΕΠ διακρίνεται σε επιστημονικούς συνεργάτες, εργαστηριακούς συνεργάτες και ειδικούς εκπαιδευτικούς συνεργάτες.

 

2. α) Στους επιστημονικούς συνεργάτες ανατίθενται εκπαιδευτικά καθήκοντα θεωρητικής κατάρτισης. Στα καθήκοντα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται η διδασκαλία μαθημάτων υποδομής και εξειδίκευσης, η εποπτεία αντίστοιχων εργαστηρίων, καθώς και η επίβλεψη σχετικών πτυχιακών εργασιών.

 

β) Στους εργαστηριακούς συνεργάτες ανατίθεται εκπαιδευτικό έργο που απαιτεί κυρίως εμπειρία εφαρμογών, όπως διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων.

 

γ) Στους ειδικούς εκπαιδευτικούς συνεργάτες ανατίθεται η διδασκαλία φυσικής αγωγής.

 

4. Τα ελάχιστα προσόντα του προσωπικού του άρθρου αυτού είναι τα ακόλουθα:

 

Α. Επιστημονικοί συνεργάτες:

 

(α) Ναυτικών μαθημάτων:

 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής.

2) Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται αντικειμένου ειδικότητας.

3) Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α' τάξης.

4) Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Α' τάξης σε καθήκοντα πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

5) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα και προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση.

 

(β) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων:

 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής.

 

2) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται αντικειμένου ειδικότητας.

 

3) Αναλόγως με τη φύση του γνωστικού αντικειμένου για το οποίο προσλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός, τέσσερα έτη επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή ειδικότητα με τη θέση που προκηρύσσεται.

 

4) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση.

 

Β. Εργαστηριακοί συνεργάτες:

 

(α) Ναυτικών μαθημάτων:

 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής.

2) Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Β' τάξης.

3) Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του διπλώματος Β' τάξης.

4) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση.

 

(β) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων:

 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής, στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.

2) Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται.

3) Τριετής επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.

 

Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα.

 

Γ. Ειδικοί εκπαιδευτικοί συνεργάτες:

 

1) Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Πενταετής επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία στην ειδικότητα, μετά την απόκτηση του πτυχίου.

 

Συνεκτιμώνται οι αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, συναφών με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται, η επιστημονική δραστηριότητα, καθώς και το συγγραφικό έργο.

 

5. Αν οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, επιτρέπεται η ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, σε υποψηφίους μειωμένων προσόντων που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διετή επαγγελματική ή επιστημονική δραστηριότητα από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή θέση, προκειμένου περί επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών γενικών και τεχνικών μαθημάτων. Οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες ναυτικών μαθημάτων πρέπει να διαθέτουν κατ' ελάχιστον πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής, Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α' τάξης προκειμένου για επιστημονικούς συνεργάτες και Β' τάξης προκειμένου για εργαστηριακούς συνεργάτες και πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Α' ή Β' τάξης αντίστοιχα σε καθήκοντα πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α' ή Β' τάξης Εμπορικού Ναυτικού αντίστοιχα.}

 

2. Στο άρθρο 14 του νόμου 2638/1998 προστίθενται παράγραφοι 10 και 11 που έχουν ως ακολούθως:

 

{10. Σε κάθε περίπτωση συνεκτιμάται η καλή γνώση και μιας ακόμη εκ των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο διαπιστώνεται η γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας.

 

11. Στο ΕΕΠ δύναται να ανατίθεται από το Συμβούλιο της Σχολής έργο μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού, όπως αυτό περιγράφεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του υπό στοιχείο Γ' του άρθρου 15.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.