Νόμος 3475/06 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Θέματα εκπαιδευτικών μουσικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Ο κλάδος ΠΕ 16 μουσικής του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985) διασπάται σε δύο κλάδους: ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02 μουσικής.

 

β) Η περίπτωση ι)στ' της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)στ) Κλάδος ΠΕ 16.01 μουσικής: πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1566/1985. Κλάδος ΠΕ16.02 μουσικής: πτυχίο του τμήματος λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1566/1985.}

 

2. Οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διορισθέντες και υπηρετούντες εκπαιδευτικοί μουσικής εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 16.01.

 

Στον κλάδο ΠΕ 16.01 εντάσσονται επίσης και όσοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 16 της παραγράφου 1.α) του παρόντος άρθρου είχαν απολυθεί αποκλειστικά λόγω κατάργησης των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων που υπηρετούσαν ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας και είχαν υποβάλλει, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ήτοι πριν τη 13-07-2006, αίτημα πρόσληψής τους στη Δημόσια Εκπαίδευση έχοντας τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 2)α του νόμου [Ν] 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πλην όμως η πρόσληψή τους δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Με διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχει στην ημερομηνία ισχύος των αντίστοιχων αποφάσεων σύστασης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων της παραγράφου 2)α του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/2003), διαπιστώνεται για κάθε εκπαιδευτικό και κατόπιν αιτήσεώς του, η αυτοδίκαιη μετατροπή του κλάδου του σε ΠΕ 16.01 σε όλες τις αποφάσεις που τον αφορούν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013).

 

3. Συνιστάται κλάδος ΤΕ16 Μουσικής. Προσόντα διορισμού του κλάδου αυτού είναι: πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παράγραφος 5 του νόμου [Ν] 2158/1993 (ΦΕΚ 109/Α/1993) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Αν οι υποψήφιοι δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1566/1985.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4)γ του άρθρου 5 του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/2008).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τη διδασκαλία μαθημάτων και την άσκηση στα εργαστήρια στα μουσικά σχολεία, ορίζονται μουσικές ειδικεύσεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, ο αριθμός των διοριστέων για κάθε μουσική ειδίκευση που διορίζονται κάθε φορά σε αυτά.

 

5. α) Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01 μουσικής, δύνανται να διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις ή να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προκειμένου όμως να διοριστούν ή να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στα μουσικά σχολεία, για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και την άσκηση στα εργαστήρια, απαιτείται να προκύπτει από το πτυχίο ή από έγγραφο που έχει προσαρτηθεί σε αυτό η μουσική ειδίκευση όπως αυτή καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

β) Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.02 μουσικής δύνανται να διορίζονται και να τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις ή να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι μόνο στα μουσικά σχολεία για τη διδασκαλία μαθημάτων και την άσκηση στα εργαστήρια, τα οποία είναι αντίστοιχα με τη μουσική ειδίκευση που προκύπτει από το πτυχίο ή από έγγραφο που έχει προσαρτηθεί σε αυτό.

 

γ) Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16 δύνανται, εάν μετά το διορισμό των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ 16.01, παραμένουν κενές θέσεις, να διορίζονται ή να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε μουσικά σχολεία για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και την άσκηση στα εργαστήρια. Για το διορισμό των ανωτέρω εκπαιδευτικών διενεργείται διαγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων του κλάδου αυτού από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού όπως ειδικότερα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την πρόσληψη των αναπληρωτών και ωρομισθίων του κλάδου αυτού, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α/2004). Η παράγραφος 9 της περίπτωσης Β' του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1566/1985 καταργείται.

 

6. α) Για το διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις, καθώς και για την πρόσληψη αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 6 του νόμου 3255/2004.

 

β) Σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ16.02, η διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και η άσκηση στα εργαστήρια στα μουσικά σχολεία ανατίθεται με ωριαία αντιμισθία σε εμπειροτέχνες ιδιώτες που έχουν γνώση των αντίστοιχων παραδοσιακών οργάνων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την παραπάνω ανάθεση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται ο μέγιστος αριθμός των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης αυτών και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας.

 

7. α) Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 3255/2004 ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1566/1985 που έχουν πτυχίο αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από επιτυχή συμμετοχή τους σε διαγωνισμό της παραγράφου 9 της περίπτωσης Β' του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1566/1985. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί διορίζονται σε θέσεις του κλάδου ΠΕ 16.01 και τοποθετούνται αποκλειστικά σε μουσικά σχολεία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σειρά διορισμού και τοποθέτησης σε σχολική μονάδα εξαρτάται από τη συνολική πραγματική προϋπηρεσία που είχαν οι εκπαιδευτικοί στις 30-06-2004.

 

β) Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 3255/2004 ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1566/1985 που έχουν πτυχίο αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από επιτυχή συμμετοχή τους σε διαγωνισμό της παραγράφου 9 της περίπτωσης Β' του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1566/1985, εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος κατέχουν τα προσόντα της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 3255/2004. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί διορίζονται σε θέσεις του κλάδου ΠΕ 16.01 μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.