Νόμος 3687/08 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όσοι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν την 30-06-2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διορίζονται από το σχολικό έτος 2008 - 2009 και το αργότερο μέχρι και το σχολικό έτος 2012 - 2013, σε αναλογία που ορίζεται κατ' έτος στο ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού των ως άνω εκπαιδευτικών και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία την 30-06-2008, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης β)β' της παραγράφου 2)α' του άρθρου 6 του νόμου 3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α/2004) και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και πέραν των οριζόμενων ποσοστών με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 3255/2004. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 9 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010).

 

2. Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, διορίζονται από το σχολικό έτος 2008 - 2009 και εφεξής στον κλάδο επιτυχίας τους και μόνο, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης β)β' της παραγράφου 2)α' του άρθρου 6 του νόμου 3255/2004 και μετά τους εκπαιδευτικούς της προηγούμενης παραγράφου πέραν των οριζόμενων ποσοστών με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 3255/2004. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τους κλάδους εκπαιδευτικών των κατηγοριών ΤΕ01 και ΔΕ01, για τους οποίους δεν προκηρύσσεται διαγωνισμός του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, δεν απαιτείται η προϋπόθεση της επιτυχούς συμμετοχής σε διαγωνισμό για μόνιμο διορισμό.

 

3. Οι υπαγόμενοι στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 εκπαιδευτικοί, για το διορισμό των οποίων προβλέπεται ως προσόν διορισμού πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πρώην χολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης), κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1566/1985 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 118/1995 (ΦΕΚ 75/Α/1995) ή πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις περιπτώσεις γ', δ', ε' και στ' της παραγράφου 2 και την παράγραφο 3 της αριθμόν [Α] Δ2/13934/12-02-2001 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 204/Β/2001), διορίζονται, εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό.

 

4. α. Στην περίπτωση ι)θ' της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1566/1985, όπου αναφέρεται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της χολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, εφεξής νοείται βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

β. Η περίπτωση κ' της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{κ) Κλάδος ΔΕ 01 πτυχιούχων κατώτερων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών: πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής ή κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και τριετής επαγγελματική πείρα από την κτήση του πτυχίου, καθώς και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.}

 

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του νόμου 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3) Συνιστάται κλάδος ΤΕ16 Μουσικής. Προσόντα διορισμού του κλάδου αυτού είναι: πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παράγραφος 5 του νόμου [Ν] 2158/1993 (ΦΕΚ 109/Α/1993) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Αν οι υποψήφιοι δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1566/1985.}

 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ16 Μουσικής.

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3194/2003 εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου για τους διορισμούς και τις προσλήψεις σε θέσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 3255/2004.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.