Νόμος 3580/07 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με ευθύνη: (α)α) των Διοικητών των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών και των φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1, ως προς τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 10 και (β)β) του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, σε συνεργασία με τους εποπτευόμενους από τον Οργανισμό αυτόν, φορείς ως προς τις συμβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 θα διενεργηθεί απογραφή:

 

α) όλων των προκηρυχθέντων κάθε μορφής διαγωνισμών προμήθειας και παροχής υπηρεσίας που βρίσκονται σε εξέλιξη, με προσδιορισμό του εκτιμώμενου χρόνου ολοκλήρωσης τους και του φορέα υλοποίησης αυτών,

 

β) όλων των υπογεγραμμένων συμβάσεων προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών, το αντικείμενο των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς επίσης και του εκτιμώμενου χρόνου ολοκλήρωσης του μη εκτελεσθέντος τμήματος τους,

 

γ) των αποθεμάτων προμηθειών που βρίσκονται στη διάθεση κάθε φορέα, με καθορισμό του προβλεπόμενου χρόνου εξάντλησης τους,

 

δ) των βεβαιωμένων απαιτήσεων από τους Ασφαλιστικούς Φορείς και

 

ε) κάθε άλλου στοιχείου που θα κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας. Η έκθεση απογραφής υποβάλλεται στην Επιτροπή Προμηθειών και στη συνέχεια ο Πρόεδρος την υποβάλλει στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εγκρίνονται οι συμβάσεις έργου που συνάπτονται από τους Διοικητές των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών και των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με εξειδικευμένες εταιρείες Ορκωτών Λογιστών ή άλλων ειδικοτήτων, προκειμένου να υποστηριχθούν στην εκτέλεση του έργου της προηγούμενης παραγράφου.

 

3. Σε κάθε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δυναμικότητας 500 και άνω κλινών, συνιστάται μία θέση Υποδιοικητή της κατηγορίας Ειδικής Θέσης του άρθρου 79 του νόμου 2683/1999, όπως αυτός ισχύει, με βαθμό 2ο. Ο Υποδιοικητής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, με διετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί. Ο Υποδιοικητής είναι αρμόδιος για την οικονομική διαχείριση του προγράμματος προμηθειών του νοσοκομείου, την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και τη σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή ετήσιας έκθεσης των πεπραγμένων, συνεργάζεται δε με την Επιτροπή και τους φορείς του άρθρου 6 για την εφαρμογή του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.