Νόμος 3580/07 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πλήρης εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3, των διατάξεων του παρόντος, ως προς τις διαδικασίες διενέργειας των διαγωνισμών και σύναψης των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, θα ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την πάροδο της οποίας ισχύουν αυτοδικαίως, απαγορευόμενης της διενέργειας οποιουδήποτε διαγωνισμού και της σύναψης οποιασδήποτε σύμβασης προμήθειας ή υπηρεσίας του άρθρου 10 παράγραφοι 1, 2, 4, 5 και 6 από οποιονδήποτε άλλον φορέα και με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία πέραν αυτής που θεσπίζεται με τον παρόντα νόμο. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να παραταθεί έως και δώδεκα μήνες η προθεσμία για την πλήρη εφαρμογή του παρόντος νόμου.

 

2. Η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 2 ως προς τα Μητρώα θα ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την πάροδο της οποίας ισχύουν αυτοδικαίως, απαγορευόμενης της δημιουργίας και τήρησης Μητρώων Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών και της σύνταξης προδιαγραφών από άλλον φορέα πλην του Ερευνητικού Κέντρου Βιολογικών Υλικών. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέχρι την πλήρη εφαρμογή του παρόντος νόμου.

 

3. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του σύμφωνα με τα άρθρα 9 παράγραφος 3 και 13 παράγραφοι 1 και 2, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου:

 

(α) Απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής, η σύναψη ή η παράταση / επέκταση συμβάσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παράγραφος 5 περιπτώσεις 22 και 23, 7 παράγραφος 8 περιπτώσεις 17 και 18 και 15 παράγραφος 3 περιπτώσεις 15 και 16 και παράγραφος 7 περιπτώσεις 8 και 9 του νόμου 3329/2005, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο τρίτο του νόμου 3527/2007, από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 9 παράγραφος 1, οποιασδήποτε προμήθειας ή υπηρεσίας των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 10, ανεξαρτήτως του κατεπείγοντος χαρακτήρα αυτής.

 

(β) Η εξασφάλιση της επάρκειας των προμηθειών, οποιασδήποτε κατηγορίας, ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών και των Διοικήσεων των φορέων που εποπτεύονται από κάθε Διοίκησης Υγειονομικών Περιφερειών.

 

(γ) Οπουδήποτε στις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται η υποβολή των προγραμμάτων προμηθειών από τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών στα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης, περιλαμβάνεται εφεξής και η Επιτροπή.

 

4. Μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου, η Διεύθυνση (ΔΥ6) Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδια αποκλειστικά και μόνο για τις προμήθειες των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

5. Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται, πέραν των πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος των παραβατών που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις, και την επιβολή, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προστίμου: α) μέχρι του διπλάσιου της αξίας των προϊόντων σε περίπτωση παράνομης προμήθειας ή υπηρεσίας και β) μέχρι 2.000,00 ευρώ για κάθε άλλη παρατυπία, στο αρμόδιο για τον Προγραμματισμό Προμηθειών όργανο του φορέα στον οποίο διενεργήθηκε η παράνομη προμήθεια ή διαπιστώθηκε η παρατυπία. Τα εν λόγω πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτός ισχύει. Το πρόστιμο για τη διενέργεια παράνομων προμηθειών επιβάλλεται και κατά των προμηθευτών που συνέπραξαν σε αυτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.