Νόμος 3587/07 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής:

 

{Στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, πέραν της άδειας παραγωγής κατά το προηγούμενο πέμπτο εδάφιο, χορηγείται, με τον παρόντα νόμο, άδεια παραγωγής συνολικής ισχύος έως οκτακόσια (800) MW, για την αντικατάσταση, μέχρι το έτος 2017, πεπαλαιωμένων μονάδων της με σύγχρονες μονάδες. Μετά τη θέση σε λειτουργία των μονάδων αυτών, οι πεπαλαιωμένες μονάδες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού αποξηλώνονται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζονται οι γενικοί και ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της χορηγούμενης άδειας σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (υπουργική απόφαση οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/17951/2000 (ΦΕΚ 1498/Β/2000)), όπως ισχύει. Με τους ειδικούς όρους της άδειας παραγωγής καθορίζονται, ιδίως, η διαδικασία και ο χρόνος αποξήλωσης των πεπαλαιωμένων μονάδων και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.}

 

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Ειδικά, στα νησιά Κρήτη, Κω, Ρόδο, Κέρκυρα, Λέσβο, Σάμο και Χίο, τα πρατήρια υγρών καυσίμων μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μόνο κατά τη θερινή περίοδο, όπως αυτή ορίζεται με τις αποφάσεις των παραγράφων 1 και 3.}

 

3. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικά έργα.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Η εξαίρεση που χορηγείται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, μέχρι την υλοποίηση του έργου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.