Νόμος 3769/09 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 15Α του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 15Α: Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα

 

1. Τα Βιοκαύσιμα και τα Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του νόμου 3054/2002, μπορούν να διατίθενται είτε αυτούσια είτε σε μείγμα με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ), σύμφωνα με το εδάφιο δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 4328/1929 (ΦΕΚ 272/Α/1929). Επιτρέπεται η διάθεση μιγμάτων βιοκαυσίμων με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου με περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα πέραν του ορίου που καθορίζεται στις αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, εφόσον οι λοιπές προδιαγραφές των μιγμάτων αυτών βρίσκονται εντός των ορίων των προδιαγραφών, όπως καθορίζονται στις ισχύουσες αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου για το βιοκαύσιμο ή άλλο ανανεώσιμο καύσιμο και το προϊόν διύλισης αργού πετρελαίου.

 

2. Η ανάμειξη των αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων με τα αντίστοιχα συμβατά προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου πραγματοποιείται με ευθύνη των κατόχων Άδειας Διύλισης ή Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α, στις εγκαταστάσεις τους.

 

3. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας και Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων υποχρεούνται να αναρτούν ειδική σήμανση στα σημεία πώλησης των: α) αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων, β) Βιοντίζελ αναμεμειγμένου με πετρέλαιο κίνησης σε ποσοστό που υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου για τις προδιαγραφές του πετρελαίου κίνησης, γ) Βιοαιθανόλης αναμεμειγμένης με βενζίνη σε ποσοστό που υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου για τις προδιαγραφές της βενζίνης. Τα χαρακτηριστικά της ειδικής σήμανσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

4. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κάθε έτος πριν την 15η Απριλίου, καθορίζεται η προς κατά νομή ετήσια ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ για το επόμενο έτος (περίοδος 1ης Ιουλίου τρέχοντος έτους - 30ης Ιουνίου επόμενου έτους). Για τον υπολογισμό της ποσότητας αυτής λαμβάνονται υπόψη: i) το μέγιστο όριο ανάμειξης για το πετρέλαιο κίνησης, όπως αυτό καθορίζεται στις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου και ii) η εκτίμηση κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης για το επόμενο έτος. Με την ίδια απόφαση πραγματοποιείται η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην κατανομή, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις συμμετοχής, συγκροτείται η Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

β) Η Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, προβαίνει στον έλεγχο της τυπικής πληρότητας των αιτήσεων συμμετοχής και, στη συνέχεια, στην αξιολόγηση όσων προκρίνονται στο επόμενο στάδιο της κατανομής, βάσει των στοιχείων των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, και συντάσσει σχετικό πρακτικό με τις κατανεμόμενες ανά εταιρεία ποσότητες.

 

γ) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κατανομή είναι: ί) είτε η κατοχή άδειας λειτουργίας για Μονάδα Παραγωγής Βιοντίζελ εγκατεστημένη σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, σε περίπτωση μονάδων παραγωγής που προβλέπεται να λειτουργήσουν εντός του επόμενου έτους (περίοδος Ιουλίου - Ιουνίου), η κατοχή άδειας εγκατάστασης ή, σε περίπτωση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης, η κατοχή σχετικής απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, είτε η προσκόμιση συμβάσεων αγοράς αυτούσιου βιοντίζελ για το επόμενο έτος (περίοδος Ιουλίου - Ιουνίου) από μονάδες παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ εγκατεστημένες σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ii) η ύπαρξη και διαθεσιμότητα των απαιτούμενων αποθηκευτικών χώρων εντός της ελληνικής επικράτειας για το αυτούσιο βιοντίζελ, η ελάχιστη χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 100 m3 ανά εγκατάσταση.

 

δ) Ειδικά για την κατανομή του έτους 2009 η ως άνω αναφερόμενη απόφαση εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

5. Για την κατανομή της ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ της προηγούμενης παραγράφου μεταξύ των δικαιούχων, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 

α)1) οι υφιστάμενες συμβάσεις προμήθειας πρώτων υλών, θεωρημένες από τις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ σε μονάδα παραγωγής εντός της ελληνικής επικράτειας, προερχόμενες από ελληνικές ενεργειακές καλλιέργειες, όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο 8 του Κανονισμού 1973/2004 της Επιτροπής της 29-10-2004 (ΕΕL 345/2004),

 

α)2) τιμολόγια αγοράς ή / και λογιστικά στοιχεία προμήθειας βαμβακόσπορου ή / και βαμβακελαίου,

 

α)3) τα τιμολόγια προμήθειας πρώτων υλών, προερχόμενων από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, τηγανέλαια και ζωικά λίπη ελληνικής προέλευσης, κατάλληλα για την παραγωγή βιοντίζελ.

 

β) Η δυναμικότητα της Μονάδας Παραγωγής Βιοντίζελ εγκατεστημένης σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι συμβάσεις εισαγωγής αυτούσιου βιοντίζελ από μονάδες παραγωγής βιοντίζελ εγκατεστημένες σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

γ) Η ύπαρξη Πιστοποιητικού ή η σύμβαση ανάθεσης για τη λήψη ISO σειράς 9000 σχετικά με την παραγωγή ή / και διάθεση αυτούσιου βιοντίζελ.

 

δ) Το προσφερόμενο, από την αιτούσα εταιρεία, μέγιστο υπερτίμημα (premium), το οποίο αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος παραγωγής και στο περιθώριο κέρδους, καθοριζόμενο ως €/χιλιόλιτρο επιπλέον της τιμής βάσης. Ως τιμή βάσης, υπολογίζεται ο μέσος όρος σε €/χιλιόλιτρο, της τιμής Reuters Biodiesel ex Works (υπό τη στήλη FAME2 GERMANY) και της χαμηλής τιμής του Biodiesel για τη χειμερινή περίοδο ή του FAME0 για την καλοκαιρινή περίοδο (υπό τη στήλη Barges FOB Rotterdam) του PLATT'S European Marketscan. Η τιμή βάσης υπολογίζεται ανά ημερολογιακό δεκαπενθήμερο, για τις παραδόσεις αυτών των ημερών, στην ισοτιμία $/€ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το ίδιο διάστημα, με πυκνότητα για την μετατροπή του βιοντίζελ ίση με 0,88 κιλό/λίτρο. Το προσφερόμενο μέγιστο υπερτίμημα (premium) είναι δεσμευτικό για την εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και για όλη την αιτούμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ.

 

ε) Οι υφιστάμενες συμβάσεις συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς ή οι συμβάσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα σχετικά με τα βιοκαύσιμα και τη βιομάζα.

 

στ) Το σύνολο των παραδόσεων αυτούσιου βιοντίζελ, σε χιλιόλιτρα, για τις κατανομές των δύο προηγούμενων ετών.

 

ζ) Ο δείκτης συνέπειας των παραδόσεων, που αφορά την κατανομή του προηγούμενου έτους, στα διυλιστήρια.

 

6. Η αξιολόγηση των κριτηρίων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου συντελείται από την Επιτροπή αξιολόγησης της παραγράφου 4, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

 

Κi = { [0,25 * ΕΛ1i / (Σύνολο ΕΛ1i)1 + (0,05 * ΕΛ2i / (Σύνολο ΕΛ2i))+ (0,075 * ΕΛ3i / (Σύνολο ΕΛ3i)) + (0,20 * Ai / (Σύνολο Ai)) + (0,05 * li / (Σύνολο li)) + (0,10 * Ti / (Σύνολο Ti)) + (0,05 * Ei / (Σύνολο Ei)) + (0,15 * Πi/(Σύνολο Πi)) + (0,075 * ΠΚi / (Σύνολο ΠΚi))} * ποσότητα βιοντίζελ προς κατανομή,

 

όπου:

 

i = η εξεταζόμενη εταιρεία

Κi = κατανεμόμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ έτους, σε χιλιόλιτρα

ΕΛ1i = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ, παραγόμενα από α)1) συμβολαιοποιημένες ελληνικές ενεργειακές καλλιέργειες, θεωρώντας ότι παράγονται 0,10 χιλιόλιτρα βιοντίζελ ανά στρέμμα ενεργειακής καλλιέργειας

ΕΛ2i = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ, παραγόμενα από α)2) τιμολόγια αγοράς βαμβακόσπορου ελληνικής προέλευσης θεωρώντας ότι παράγονται 0,14 χιλιόλιτρα ανά τόνο ή / και τιμολόγια αγοράς βαμβακελαίου ελληνικής προέλευσης θεωρώντας ότι παράγονται 0,95 χιλιόλιτρα βιοντίζελ ανά μετρικό τόνο

ΕΛ3i = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ, παραγόμενα από α)3) χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, τηγανέλαια και ζωικά λίπη, ελληνικής προέλευσης, κατάλληλων για παραγωγή βιοντίζελ, θεωρώντας ότι παράγονται 0,95 χιλιόλιτρα βιοντίζελ ανά μετρικό τόνο πρώτης ύλης

Ai = συνολική αιτούμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, σε χιλιόλιτρα, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την κατά το σημείο 5)β ετήσια δυναμικότητα της μονάδας για μονάδες εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια και το 1/4 της δυναμικότητας για μονάδες εγκατεστημένες σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση συμβάσεων αυτούσιου βιοντίζελ από μονάδες παραγωγής εγκατεστημένες σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ως άνω ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/4 της ετήσιας δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής και την ποσότητα της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση η αιτούμενη ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει την προς κατανομή ποσότητα

li = δείκτης, υπολογιζόμενος βάσει των υποβληθέντων κατά το σημείο 5)γ δικαιολογητικών, ίσος με 1 για ύπαρξη πιστοποιητικού ISO σειράς 9000, ή 0 για απουσία

Ti = δείκτης υπολογιζόμενος βάσει των υποβληθέντων κατά το σημείο 5)δ δικαιολογητικών ίσος με 1 όταν το προσφερόμενο υπερτίμημα υπερβαίνει έως και 10% το χαμηλότερο προσφερθέν ή 0 για υπέρβαση άνω του 10%

Ei = δείκτης, υπολογιζόμενος βάσει των υποβληθέντων κατά το σημείο 5)ε δικαιολογητικών, ίσος με 1 για διαπίστωση ερευνητικής δραστηριότητας, ή 0 για απουσία

Πi = σύνολο παραδόσεων αυτούσιου βιοντίζελ, σε χιλιόλιτρα, για τα 2 προηγούμενα έτη με βάση τα σχετικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

ΠΚi = δείκτης, υπολογιζόμενος βάσει της συνέπειας παραδόσεων για το προηγούμενο έτος, στα διυλιστήρια, ίσος με 1 για απόκλιση συνολικών παραδόσεων έως και 2% επί της συνολικής ποσότητας κατανομής ή 0,5 για απόκλιση συνολικών παραδόσεων από 2% έως και 5% επί της συνολικής ποσότητας κατανομής, ή 0 για απόκλιση μεγαλύτερη από 5%.

 

Σε περίπτωση που οι παραγόμενες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ προερχόμενες από συμβάσεις ενεργειακών καλλιεργειών υπερβαίνουν την ποσότητα που αντιστοιχεί στο συντελεστή βαρύτητας του ΕΛ1i, αυτές κατανέμονται στο σύνολο τους στους αιτούντες και αναπροσαρμόζονται αναλογικά οι συντελεστές βαρύτητας των λοιπών κριτηρίων.

 

Σε περίπτωση που για κάποιο από τα παραπάνω κριτήρια δεν υποβληθούν σχετικά δικαιολογητικά από κανέναν από τους αιτούντες, η βαρύτητα του κριτηρίου κατανέμεται αναλογικά στα λοιπά κριτήρια.

 

Ειδικά για το έτος 2009 για την κατανομή δεν λαμβάνεται υπόψη το υπό δ' κριτήριο της παραγράφου 5 (Ti - προσφερόμενο μέγιστο υπερτίμημα) και ο συντελεστής βαρύτητας του στον τύπο προσμετράται στο υπό α)1' κριτήριο της παραγράφου 5 (ΕΛ1i - ελληνικές ενεργειακές καλλιέργειες).

 

7. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κάθε έτος, μέχρι την 1η Ιουνίου, εγκρίνεται η κατανομή της ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ της παραγράφου 4 για το επόμενο έτος (περίοδος 1ης Ιουλίου τρέχοντος έτους - 30ης Ιουνίου επόμενου έτους), καθώς και το μηνιαίο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, ανά δικαιούχο. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, ιδίως οι εγγυήσεις και τα πρόσθετα δικαιολογητικά συμμετοχής που οφείλουν να προσκομίσουν οι δικαιούχοι, καθώς και οι σχετικές προθεσμίες για την υποβολή τους.

 

Οι δικαιούχοι της κατανομής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέτουν εντός της Ελληνικής Επικράτειας, από την 1η Ιουλίου κάθε έτους και μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου, τις κατανεμόμενες σε αυτούς συνολικές ετήσιες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης κατανομής της παραγράφου αυτής. Ειδικότερες υποχρεώσεις των προσώπων της παραγράφου αυτής, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων τους, καθορίζονται με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης κατανομής.

 

Ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που προκύπτουν κατόπιν της επιβολής των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου ανακατανέμονται συμπληρωματικά και αναλογικά μεταξύ των υπολοίπων δικαιούχων κατανομής, εφόσον δεν τους έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις.

 

Ειδικά για το έτος 2009: α) η κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης κατανομής εκδίδεται εντός 2 μηνών από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4, β) με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι δυνατή η κατανομή τμήματος της ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ αναλογικά στους δικαιούχους κατανομής του προηγούμενου έτους, με ισχύ μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης έγκρισης κατανομής. Το τμήμα της ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ που κατανέμεται κατά το προηγούμενο εδάφιο και αφορά σε μήνες από τον Ιούλιο και πέρα θα συνυπολογισθεί στην ετήσια κατανομή, γ) ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που θα έχουν απορροφηθεί πριν την έκδοση της κοινή υπουργική απόφαση του ανωτέρω εδαφίου α', πέραν εκείνων της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009), συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια κατανομή 2009 - 2010.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι δυνατή η κατανομή επιπλέον ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ, αναλογικά στους δικαιούχους, εφόσον στη διάρκεια του έτους αυξηθεί το μέγιστο όριο ανάμειξης που προβλέπουν οι σχετικές προδιαγραφές για το πετρέλαιο κίνησης.

 

Με ίδια κοινή υπουργική απόφαση είναι δυνατή η τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης κατανομής, με αύξηση ή μείωση της συνολικής ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ, εφόσον αυτό δικαιολογείται από σημαντική απόκλιση της κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης ως προς τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 4, η οποία παρατηρείται για εύλογο χρονικό διάστημα και τεκμηριώνεται από στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Στην περίπτωση αυτή, αυξάνεται ή μειώνεται αναλογικά η ποσότητα ανά δικαιούχο.

 

8. Οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που καθορίζονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες προσφέρονται από τους δικαιούχους της κατανομής και προορίζονται για ανάμειξη με πετρέλαιο κίνησης, παραλαμβάνονται υποχρεωτικά, αναμειγνύονται και διατίθενται στην Ελληνική Επικράτεια από: α) κατόχους άδειας διύλισης, β) κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Α, εφόσον αυτοί πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαίου κίνησης. Οι τελευταίοι υποχρεούνται να προμηθεύονται ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ από δικαιούχους κατανομής που αντιστοιχεί σε ίδιο ποσοστό ανάμειξης με αυτό που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της ποσότητας που απορροφούν οι κάτοχοι άδειας διύλισης. Ειδικότερες υποχρεώσεις των προσώπων της παραγράφου αυτής, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων τους, καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης κατανομής της παραγράφου 7.

 

Οι κάτοχοι των ανωτέρω αδειών υποχρεούνται να διαθέτουν τις ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραλαμβάνουν, κατά τα ανωτέρω, σε κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Α και άδειας λιανικής εμπορίας που αναφέρονται στην παράγραφο 3)α του άρθρου 7 και σε Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες αυτών, οι οποίοι υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να διαθέτουν εντός της Ελληνικής Επικράτειας τις ποσότητες αυτές, εφόσον τους παραδίδονται σε μείγμα μέχρι το όριο που καθορίζεται στις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου για τις προδιαγραφές του πετρελαίου κίνησης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν να συγκροτούνται μικτά κλιμάκια για τη διενέργεια ελέγχων στους δικαιούχους και υπόχρεους της κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

9. Στους δικαιούχους της παραγράφου 7 και στους υπόχρεους της παραγράφου 8, οι οποίοι δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου.

 

Στους δικαιούχους της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύναται να επιβληθούν, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και την υποτροπή τους και οι ακόλουθες κυρώσεις:

 

α) Μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 7,

β) μερική ή ολική ανάκληση της έγκρισης κατανομής του οικείου έτους,

γ) απαγόρευση συμμετοχής σε μελλοντικές διαδικασίες κατανομής,

δ) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων.

 

10. Κατά τη χρονική περίοδο 2010 - 2016 διατίθεται ως καύσιμο κίνησης στην Ελληνική Επικράτεια, αυτούσια, σε μείγμα με βενζίνες ή μέσω μετατροπής της σε συστατικά βενζινών, βιοαιθανόλη παραγόμενη κατά προτεραιότητα από ενεργειακές καλλιέργειες, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η παραγόμενη ποσότητα βιοαιθανόλης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, απορροφάται υποχρεωτικά από: α) κατόχους άδειας διύλισης, β) κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Α, εφόσον αυτοί πραγματοποιούν εισαγωγές βενζινών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

 

11. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορούν να καθορίζονται ζητήματα παραγωγής και διάθεσης στην ελληνική επικράτεια, βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλην του βιοντίζελ και της βιοαιθανόλης.

 

Σε κάθε περίπτωση, όποιος έχει λάβει έγκριση κατανομής ποσοτήτων αυτούσιων βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει αυτές εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μεταφορών και Επικοινωνιών θεσπίζεται πλαίσιο για την περαιτέρω προώθηση των βιοκαυσίμων, στην οποία ορίζονται τα προϊόντα αυτούσια ή σε μείγματα, το ποσοστό ανάμειξης, η διαδικασία και τα κίνητρα για την παραγωγή, τη διάθεση και την κατανάλωση τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Με ίδια απόφαση, σε ειδικές περιπτώσεις και πέραν της διαδικασίας των παραγράφων 4 - 9, είναι δυνατόν να καθορίζεται ελάχιστο υποχρεωτικό ποσοστό ανάμειξης αυτούσιων βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων με τα αντίστοιχα συμβατά προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου, εφόσον αυτό είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις σχετικές αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.