Νόμος 3996/11 - Άρθρο 64

Άρθρο 64


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ρυθμίζονται η ίδρυση, η επέκταση, η τροποποίηση, η μετονομασία, η κατάργηση και η συγχώνευση των τοπικού επιπέδου υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2, Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης, ΤΥ), καθώς και των εκπαιδευτικών μονάδων αυτού. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες των ως άνω υπηρεσιών και εκπαιδευτικών μονάδων του Οργανισμού, η στελέχωση τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη γενικότερη οργάνωση και λειτουργία τους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου και κάθε κανονιστική πράξη κατά το μέρος που αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταργείται.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για τον υπολογισμό των ποσοστών της προηγούμενης παραγράφου, στο προσωπικό της υπόχρεης επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή φορέα συνυπολογίζονται:

 

α) Οι υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες που υπηρετούν σε αυτήν, ανεξάρτητα από τον τύπο και τη μορφή της σύμβασης τους. Δεν συνυπολογίζονται εκείνοι που προσλαμβάνονται για σύντομο χρονικό διάστημα.

 

β) Τα πρόσωπα που τοποθετήθηκαν αναγκαστικά σε κάθε υπόχρεη επιχείρηση με το νόμο [Ν] 1648/1986 (ΦΕΚ 147/Α/1986) ή με οποιαδήποτε προηγούμενη προστατευτική διάταξη ή με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

γ) Τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον παρόντα νόμο, αλλά που έχουν προσληφθεί οικειοθελώς από την επιχείρηση. Από τα ως άνω πρόσωπα δεν συνυπολογίζονται εκείνα που προσλαμβάνονται για σύντομο χρονικό διάστημα.

 

δ) Τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης γ' που συνυπολογίζονται στον υπολογισμό των ποσοστώσεων απολαμβάνουν των ευεργετημάτων του νόμου 2643/1998. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του αριθμού αυτών που προσλαμβάνονται, αν υπερβαίνει τη μισή μονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα.}

 

3. Το νομικό καθεστώς εγγεγραμμένων στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργων, επιδοτουμένων ή μη, δεν μεταβάλλεται από απασχόληση τους στη Γενική Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011 για λογαριασμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.