Νόμος 3996/11 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Ρυθμίσεις Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μέχρι 31-12-2010 πάσης φύσεως οφειλές των επιχειρήσεων του άρθρου 1 του νόμου 3551/2007 (ΦΕΚ 76/Α/2007) προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κεφαλαιοποιούνται κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως, αναστέλλεται μέχρι την 31-12-2013 η λήψη αναγκαστικών μέτρων εις βάρος τους και χορηγείται στις επιχειρήσεις αυτές από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Η κεφαλαιοποίηση των οφειλών και η αναστολή ισχύει υπό τον όρο ότι οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2011 μέχρι και την 31-12-2013 εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους εισφορές.

 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των ανωτέρω τρεχουσών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα, αφότου αυτές κατέστησαν απαιτητές, οι υπόχρεες επιχειρήσεις διαγράφονται από το Ειδικό Μητρώο με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη.

 

Όσες επιχειρήσεις του άρθρου 1 του νόμου 3551/2007 έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους σύμφωνα με διατάξεις άλλων νόμων μπορούν να εξακολουθήσουν να υπάγονται στις διατάξεις αυτές ή μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 54 επόμενα του νόμου [Ν] 3863/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών τους.

 

Μετά τις 31-12-2013 οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 του νόμου 3551/2007 υπάγονται στην τότε ισχύουσα νομοθεσία.

 

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν αναδρομική ισχύ από 01-01-2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για παράταση βλέπε παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 4267/2014 (ΦΕΚ 137/Α/2014), το άρθρο 76 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015).

 

2. Οι οφειλές της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί, και δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της εταιρείας και μέχρι τη λύση της, βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του έτους 2012 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

3. Στο άρθρο 8 του νόμου [Ν] 3892/2010 (ΦΕΚ 189/Α/2010) προστίθεται παράγραφος ως εξής:

 

{Στους ιατρούς που έχουν σχέση εργασίας με οποιαδήποτε μορφή με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών:

 

α) κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004) (ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με σχέση δημοσίου δικαίου),

 

β) κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004) (προσωπικοί ιατροί ελεύθεροι επαγγελματίες με σύμβαση μίσθωσης έργου),

 

γ) κατά τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 18/1956 (ΦΕΚ 67/Α/1956) και του άρθρου 16 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1666/1986 (ΦΕΚ 200/Α/1986) (ιατροί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου),

 

δ) κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1204/1972 (ΦΕΚ 123/Α/1972) (ιατροί με ειδική έννομη σχέση ή με ειδική σύμβαση) παρέχεται η δυνατότητα να προμηθευτούν από προμηθευτή της επιλογής τους, εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ένα φορητό υπολογιστή (laptop), με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος, προκειμένου να καταχωρούν ηλεκτρονικά και να εκτελούν τις ιατρικές συνταγές και παραπεμπτικά των ιατρικών εξετάσεων.

 

Με την παράδοση του τιμολογίου αγοράς από τους ως άνω ιατρούς στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, βεβαιώνουν την παραλαβή για χρήση του συγκεκριμένου φορητού υπολογιστή (laptop) και εξοφλείται σε αυτούς μετά από το νόμιμο έλεγχο, το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά του συγκεκριμένου φορητού υπολογιστή (laptop) και μέχρι του συνολικού ποσού των 600 € συμπεριλαμβανομένου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.}

 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14, της παραγράφου 3 του άρθρου 15 και των παραγράφων 2, 4 - 6 και 13 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως και για το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 καταργήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α/2018).

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 90 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010), ισχύει αναλόγως και για τους ελεγκτές της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 26 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α/2001), τροποποιείται ως εξής:

 

{8. α. Η ασφάλιση σε έναν τουλάχιστον κλάδο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών ή μόνο στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών ή των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συν-εισπράττει το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, εμφανίζεται στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης που τηρείται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει τα ατομικά στοιχεία που καταχωρίστηκαν κατά την εγγραφή του ασφαλισμένου στο μητρώο.

 

Στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης μεταφέρεται η ασφαλιστική ιστορία κάθε ασφαλισμένου, που δημιουργείται από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, από Εκθέσεις Ελέγχου Πράξεων Επιβολής Εισφορών, από αποφάσεις αναγνώρισης, ακύρωσης, μετατροπής ασφάλισης, από καταβολή εισφορών ειδικών κατηγοριών ασφάλισης και λοιπά στοιχεία.

 

β. Ο ασφαλισμένος μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει και να λάβει γνώση των στοιχείων που αφορούν τον ασφαλιστικό του βίο με την έκδοση μηχανογραφικού αποσπάσματος του Λογαριασμού του, που περιλαμβάνει τις εγγραφές που είναι διαθέσιμες στην ασφαλιστική του ιστορία, μέσω των Υποκαταστημάτων ή Παραρτημάτων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών ή της διαδικτυακής πύλης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών ή της εθνικής διαδικτυακής πύλης ermis.

 

γ. Το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης περιέχει στοιχεία του εργοδότη, τις αποδοχές του εργαζόμενου, τις ημέρες ασφάλισης, τον κωδικό ασφάλισης, τις εισφορές και τα λοιπά στοιχεία που προκύπτουν από τη μηχανογραφική επεξεργασία των ΑΠΔ που υποβλήθηκαν από τους εργοδότες για τη χρονική περίοδο αναφοράς.

 

δ. Ειδικά για τους απασχολούμενους σε οικοδομικά και τεχνικά έργα το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης που εκδίδεται περιέχει, εκτός των παραπάνω στοιχείων, και στοιχεία των έργων, καθώς και το προηγούμενο σύνολο των ημερών ασφάλισης και των ημερών αδείας, στις οποίες συνυπολογίζεται η προβλεπόμενη από την παράγραφος 2 του άρθρου 18 του Κανονισμού Ασφάλισης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσαύξηση των ημερών απασχόλησης κατά 20%.

 

ε. Κάθε εξάμηνο, ο εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει από την ηλεκτρονική σελίδα της διαδικτυακής υπηρεσίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης για τα απασχολούμενα σε αυτόν πρόσωπα και να το παραδίδει σε αυτά για την ενημέρωση τους. Το απόσπασμα αυτό περιλαμβάνει εγγραφές της αιτούμενης χρονικής περιόδου, ίσης ή μεγαλύτερης του εξαμήνου και αφορά απασχόληση μόνο στον αιτούντα εργοδότη.

 

στ. Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης με τις εγγραφές της αιτούμενης περιόδου, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997), μπορούν να λαμβάνουν και πιστοποιημένοι φορείς που με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, για τη χορήγηση παροχών στους ασφαλισμένους τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, χρησιμοποιούν τα στοιχεία ασφάλισης στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών.

 

ζ. Για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, τους ασφαλιζόμενους με τις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεως οικοδόμων του Κανονισμού Ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών εκδίδει Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, για τα ημερολογιακά τετράμηνα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου - Απριλίου και Μαΐου - Αυγούστου, το οποίο γνωστοποιείται μαζί με το ενημερωτικό σημείωμα για τον Ειδικό Λογαριασμό Δώρου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και αποστέλλεται στη διεύθυνση κατοικίας τους ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.}

 

7. Οι εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση των οργανισμών Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα και Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα, υποχρεούνται εκτός από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, να αποστέλλουν στους φορείς αυτούς, σε ηλεκτρονική μορφή τη μισθολογική κατάσταση επί των αποδοχών της οποίας έχουν υπολογιστεί οι εισφορές, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την καταβολή των εισφορών. Σε περίπτωση συνείσπραξης των εισφορών, οι μισθολογικές καταστάσεις υποβάλλονται στο φορέα είσπραξης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζεται η μορφή (έντυπη, μαγνητική, ηλεκτρονική κ.λ.π.) των καταστάσεων απόδοσης εισφορών στην περίπτωση συνείσπραξης που υποβάλλονται από τους εργοδότες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία συνείσπραξης εισφορών.

 

8. Η αληθής έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) είναι ότι, προκειμένου για μισθωτούς, το ποσό της μηνιαίας σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας για 35 έτη ασφάλισης ή 10.500 ημέρες εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει, χωρίς τα οικογενειακά επιδόματα, το 80% των κατά τις οικείες διατάξεις των ασφαλιστικών οργανισμών και τις διατάξεις του άρθρου 50 του νόμου [Ν] 2084/1992 μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών. Επίσης, το ανωτέρω ποσό σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών επιδομάτων, το τετραπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του νόμου [Ν] 3863/2010 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί στους οφειλέτες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύματος, αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

 

Αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που είχαν επιβληθεί πριν την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης, λαμβάνονται υπόψη για την υπαγωγή στη ρύθμιση και την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 28 του νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α/2015).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.