Νόμος 4155/13 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ανατίθεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 375 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

2. Το Τμήμα της παραγράφου 1 μπορεί να λειτουργεί και ως αρχή εγγραφής για την καταχώρηση χρηστών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με την έννοια του άρθρου 20 του νόμου 3448/2006, όπως ισχύει.

 

3. Στις αρμοδιότητες του τμήματος αυτού υπάγονται:

 

α) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων εγγραφής και αυθεντικοποίησης των χρηστών.

 

β) Η παρακολούθηση, η ενημέρωση, ο εμπλουτισμός, η συντήρηση και η διαχείριση της ηλεκτρονικής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, μέρος του οποίου αποτελεί το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ), κατά το άρθρο 11 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011).

 

γ) Η εποπτεία της καλής χρήσης και της ασφάλειας του συστήματος του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

 

δ) Η μέριμνα για την επικοινωνία και διαλειτουργικότητα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και ο συντονισμός με τις αναθέτουσες αρχές και άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, καθώς και με άλλα πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοίκησης, με αντίστοιχα συστήματα κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή / και τρίτων χωρών και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

ε) Η τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.